Robert Kwiatkowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej

wystąpienie na III Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Kongres Tematyczny "W służbie ubogim"

I. Przemiany społeczno-ekonomiczne, jakie dokonywały się w okresie transformacji, miały istotny wpływ na rozwój sytuacji na rynku pracy. Przede wszystkim restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw spowodowały pojawienie się bardzo wysokiego poziomu bezrobocia. Ponadto istotny wpływ na utrzymywanie się wysokiego poziomu bezrobocia miały:

Ewa Tomaszewska Senator Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP

Jeśli mówimy o strukturyzacji ubóstwa, to przede wszystkim można na to popatrzeć przez różnorakie przyczyny powstawania ubóstwa. Chciałabym wyliczyć te generalne, te najważniejsze, które powodują, że ludzie zwracają się nie tylko do własnych rodzin, ale do ośrodków pomocy społecznej o pomoc, że korzystają z różnych form tej pomocy. Przede wszystkim jest to właśnie bezrobocie, następnie niskie dochody z pracy i niskie dochody ze świadczeń socjalnych, jak emerytury i renty, dalej przewlekła choroba, niepełnosprawność i dopiero na końcu patologie - w szczególności uzależnienie od alkoholu czy narkotyków.

Robert Kwiatkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poltyki Społecznej

Po pierwsze, ubóstwo nie zawsze jest wykluczeniem. Są wspaniałe ubogie rodziny, które potrafią wychować dzieci na wspaniałych Polaków, we wspaniałej tradycji. Tutaj przykład wsi, gdzie dochody są bardzo niskie, jest wspaniałym przykładem. Trzeba mówić o tym, że w każdej sytuacji potrafimy sobie poradzić. Jest oczywiście tak, że nie ma na świecie osób tak samotnych, jak osoby bezrobotne. Nagle się okazuje, że mieliśmy tysiące przyjaciół, znajomych i po utracie pracy zostaliśmy sami. Przyjaciele nie odbierają telefonów, znajomi się wycofują, rodzina traktuje nas jak trędowatych.

Elżbieta Matejka Dyrektor Departamentu Profilaktyki i Wychowania w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Są dwie sprawy, które koniecznie musimy rozwiązywać równolegle, pracując z dziećmi i młodzieżą: pomagać im dzisiaj na bieżąco, umożliwiać im pokonanie tych barier, w przypadku naszego resortu edukacji - barier edukacyjnych, które uniemożliwiają im przechodzenie na wyższe poziomy edukacji, uniemożliwiają im nawet codzienne funkcjonowanie szkolne – to jedna rzecz. I druga rzecz – uczyć ich tego, żeby potrafili podejmować własną aktywność społeczną, edukacyjną, żeby umieli radzić sobie, funkcjonować w społeczeństwie takim jakim ono jest, społeczeństwie konkurencyjnym, żeby umieli na trwałe wyjść ze strefy ubóstwa, żebyśmy im pomagali dzisiaj, ale z myślą, że to, co robimy dzisiaj, pozwoli im skutecznie funkcjonować również w przyszłych latach.

Elżbieta Matejka
Naczelnik w Departamencie Opieki i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Problem ubóstwa wśród dzieci i młodzieży obejmuje obszar znacznie szerszy niż zasięg oddziaływania Resortu Edukacji MEN, czyli dzieci, które znajdują się w szkołach. Jednocześnie mówiąc o przeciwdziałaniu ubóstwu wśród dzieci i młodzieży, musimy zdawać sobie sprawę, że aby skutecznie przeciwdziałać temu procesowi w tych grupach, należy podejmować działania na rzecz wsparcia całej rodziny.

Richard Pałuk
Dyrektor firmy Deltaplast
Poland Sp. z o. o., Piaseczno

Wstęp

Pytanie czego oczekuje pracodawca od pracownika? może być poprzedzone pytaniem czego oczekuje pracownik od swojego pracodawcy?. Każda firma ma powiązania szef-pracownik. Występując tu w roli pracodawcy, chciałbym silnie podkreślić, że
każda strona ma prawa i obowiązki.

Działania związane z walką z bezrobociem z tytułu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, jak również reformy administracji publicznej, rozdzielone są na różne szczeble samorządu.
Najniżej w gminach, pomoc osobom bezrobotnym świadczą ośrodki pomocy społecznej.
Stowarzyszenia i ruchy katolickie w wieloraki sposób mogą na tym poziomie organizować pomoc dla bezrobotnych.

Danuta Chojnacka
Radna Gminy Warszawa-Centrum

Wstęp

Nasze dzisiejsze krótkie rozważanie nad możliwością udziału stowarzyszeń katolickich w przeciwdziałaniu rozszerzania się wielkiej plagi naszych czasów - bezrobocia zacznijmy od osadzenia tematu w doktrynie Kościoła Katolickiego. Kluczowym dla naszych dzisiejszych obrad dokumentem jest encyklika Jana Pawła II Laborem exercens, ogłoszona z okazji 90-lecia encykliki Rerum novarum, zawierająca nauczanie Papieża o pracy.