Refleksje pokongresowe

Zarówno przebieg i treści kongresu tematycznego poświęconego kulturze, jak i to wszystko co na  internetowej stronie kultury się znalazło z inspiracji III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich daje się wyrazić właśnie tytułowym stwierdzeniem mej refleksji człowiek drogą i celem kultury. Zawiera się w tym stwierdzeniu wszystko to, czym kultura inspirowana Dobrą Nowiną być powinna, jak być powinna i w jakim celu być powinna. A słowa być i powinna wskazują na  podstawowe dla istnienia człowieka jako człowieka wymiary sensu życia, tzn. osobowego bytu stworzonego na obraz i podobieństwo Boże.

o kongresie tematycznym poświęconym kulturze

Trwa III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Jego I etap rozpoczął się w 2002 r. i miał na celu rozpoznanie merytoryczne i pastoralne rzeczywistości, zwłaszcza tej objętej działalnością ruchów i stowarzyszeń katolickich w naszym kraju. Służyły temu Konferencje Ogólnopolskie i Kongresy Diecezjalne. W czerwcu 2005 r. rozpoczął się II etap prac kongresowych, realizowanych w formie 14 Kongresów Tematycznych. III etap rozpocznie planowana na czerwiec 2007 r. Sesja Podsumowująca Kongres Ogólnopolski, a jego dokończeniem mają być trwające do 2008 r. wdrożenia kongresowych przemyśleń, doświadczeń i inspiracji tak w działalności Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (ORRiSK), jak i poszczególnych organizacji oraz wspólnot wchodzących w jej skład.

Kultura jest sposobem istnienia i bytowania człowieka jako człowieka i wspólnot ludzkich, zwłaszcza rodziny, społeczności regionalnej i narodu. Słowo „kultura” ma wiele znaczeń, pojmowane może być bardzo szeroko jak i w wymiarze bardzo ograniczonym skupiającym się li tylko na kwestiach sztuki. Szersze znaczenie słowa „kultura” obejmuje cały rozwój natury ludzkiej: wiarę idee, zwyczaje, naukę, sztukę, język, ”wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała; stara się drogą poznania i pracy poddać sam świat pod swoją władzę; czyni bardziej ludzkim życie społeczne tak w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej przez postęp obyczajów i instytucji; wreszcie w dziełach swoich w ciągu wieków, wyraża, przekazuje i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia w tym celu, aby służyły one postępowi wielu, a nawet całej ludzkości” (KDK 53).