bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

1. Drodzy Bracia i Siostry! Podarowane nam w dniu dzisiejszym, tak szczególnym dniu, słowo Boże zwraca uwagę na dwie rzeczywistości, z których jedna zawarta jest w Ewangelii, druga natomiast w liście św. Pawła do Koryntian.
W Ewangelii Pan Jezus zapewnia Apostołów, że choć musi odejść z tego świata do Ojca, to nie zostawi ich samych, ale pośle im swojego Ducha. W dzień Pięćdziesiątnicy Jezus wypełnia swą obietnicę i w jedności z Ojcem posyła Ducha Świętego, który nadaje kształt Kościołowi.

Zdaniem egzystencjalistów przeżywamy epokę niesłychanego rozpadu. Najdotkliwszą oznaką rozpadu jest to, że ludzie coraz częściej nie rozumieją się nawzajem. Trzeba przyznać w tym miejscu egzystencjalistom rację. Te problemy z komunikacją wiążą się również z postmodernistycznym relatywizowaniem wszystkiego. Wprowadza się zamęt pojęciowy w stosunku do tak podstawowych określeń jak np. miłość, małżeństwo. Coraz częściej międzyludzka komunikacja wymaga doprecyzowywania pojęć.

Antonio Baggio
wykładowca etyki społecznej na Uniwersytecie Gregoriana

Chciałbym rozpocząć tę krótką refleksję od pewnego faktu, który tworzy początek naszego doświadczenia i naszej polityki. Podczas II wojny światowej narody Europy były niszczone i obydwa nasze kraje doskonale to pamiętają. Wojna burzyła domy, zabijała, ale niszczyła także nadzieje, ideały. Instytucje polityczne nie funkcjonowały, a także prawo nie miało wartości. Niektórzy twierdzą, że wojna jest rodzajem polityki, w rzeczywistości jest ona jej porażką. Jeśli celem polityki jest realizacja dobra wspólnego wszystkich, wojna ukazuje, że cel ten nie jest osiągany. Wśród bombardowań pierwsi członkowie ruchu Focolari zrozumieli, że jedynym ideałem, który nie ulega zniszczeniu jest Bóg.

W drugim dniu Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w wielu kościołach Warszawy odbyły się obrady dotyczące aktualnych problemów działalności katolików świeckich, które przygotowane zostały przez wybrane ruchy i stowarzyszenia. W kościele św. Jacka zorganizowano spotkanie nt.: "Rola Ruchów w jednoczącej się Europie". Przez zjednoczenie Europy można uzyskać korzyści ekonomiczne i polityczne.

Jerzy Adam Stępień
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Stojąc przed zadaniem poszukiwania odpowiedzi na zasygnalizowane w tytule problemy należy określić przestrzeń w jakiej przychodzi nam się poruszać oraz zdefiniować podstawowe dla tych rozważań pojęcia.
Po pierwsze zauważyć musimy - podczas obrad Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, a więc organizacji o charakterze pozarządowym - że samorząd nie jest organizacją pozarządową, ale właśnie strukturą par exellence rządową.

Kongres tematyczny dotyczący zaangażowania katolików świeckich w życie publiczne został przeprowadzony w kolegium oo. Jezuitów przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Ruchem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie tego kongresu tematycznego była Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. Według zamierzeń wyrażonych przez Radę Ruchów Katolickich kongresy tematyczne miały przyczynić się do nawiązania kontaktów, promocji współpracy między ruchami oraz rozeznania wezwań stojących przez środowiskiem ruchów i stowarzyszeń katolickich w różnych dziedzinach życia.