o. Tom Forrest

Artykuł pochodzi z: http://www.apologetyka.katolik.pl/czytelnia/ksiazki/ks09/1.php

 

STRATEGIA I CELE
Istnieją narzędzia, które są proste i wytrzymałe, tak że pracują idealnie po wielu latach. Na przykład można spotkać osiemdziesięcioletnie maszyny do szycia Singera, którymi dziś na bazarach szyje się spodnie czy kolorowe sukienki. Współczesne, skomplikowane maszyny kończą się już po kilku czy kilkunastu latach eksploatacji.
Ewangelizacja 2000 jest pomysłem nieskomplikowanym. Ma bardzo prostą strategię, a nakłady organizacyjne są minimalne.
Ewangelizacja sama w sobie nie jest zadaniem łatwym. Potrzeba było aż 24 rozdziałów Evangelii nuntiandi (EN, nr 17-39), aby zdefiniować ewangelizację i określić jej treść. Dla prostoty i efektywności Ewangelizacja 2000 skupia się przede wszystkim na kerygmacie zasadniczym wezwaniu Chrystusa będącego jedynym Zbawicielem świata.
Nie jest to bynajmniej całość zadania ewangelizatora, co wyraźnie stwierdza się w Evangelii nuntiandi. Jest nieodzowne, aby Kościół budował i był budowany poprzez szerzenie cudownych słów, wspaniałych dzieł i głoszenie miłującego Chrystusa. To jest niewątpliwy punkt wyjścia. Ciągiem dalszym będzie formacja ludu Bożego np. w takich ruchach jak neokatechumenat, oraz przekształcenie rzeczywistości społecznej według zasad Miłości.
Byłoby zarozumiałością, gdyby osoba lub grupa osób twierdziła, że sprosta temu wszystkiemu. Dlatego Ewangelizacja 2000 wyznaczyła sobie proste zadanie. Proste, lecz wcale nie łatwe: głosić Chrystusa z mocą, która prowadzi do przemienienia pojedynczych osób i społeczeństwa.
I tu potrzebne jest dalsze uproszczenie. W dzisiejszym świecie żyje 5 miliardów ludzi mówiących niezliczonymi językami i żyjących w zaskakująco rozmaitych kulturach. Gdyby głoszenie Dobrej Nowiny „wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem” (Kol 1,23) było zadaniem łatwym dla nielicznej grupy, cel zostałby osiągnięty przed wiekami.
Fragmentem z Pisma świętego, który określa naszą prostą strategię, są słowa Jezusa: „Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie»” (Mt 10,7). Na świecie żyje 850 milionów katolików, nierówno rozmieszczonych na różnych kontynentach. Głównym celem Ewangelizacji 2000 jest, aby zrozumieli prawdę, że mają zadane przez Boga nieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie nie modląc się na skrzyżowaniach ulic, lecz chwaląc Chrystusa swym pokojem, dobrem we własnym życiu i w czynach.
We Włoszech przed rozpoczęciem mistrzostw świata w piłce nożnej sprzedawane były transparenty, chorągiewki drużyn, znaczki i chusty. Łatwo sprzedać, gdy jest ku temu okazja. Bóg dał nam niezwykłą okazję, aby sprzedawać katolikom pomysł dawania świadectwa Chrystusowi przez dziękczynienie za każde dobrodziejstwo otrzymane od niego w życiu. Okazją jest zbliżający się rok Pański 2000.
Już dziś świat nastawia się na to kalendarzowe wydarzenie.
Mimo że od tej daty brać będą nazwy dyskoteki i butiki, że pojawią się nowe przepowiednie końca świata, że wzrośnie wysiłek „ewangelizacyjny” muzułmanów i buddystów data ta jest tylko i wyłącznie chrześcijańska. Dwa tysiące to liczba lat, które upłynęły od pojawienia się Jezusa Chrystusa.
Cóż może być prostszego, niż skupić się na prawdziwym znaczeniu tej daty? Cóż bardziej konkretnego, niż zaprosić wszystkich katolików, wszystkich chrześcijan, aby w tej dekadzie uczcili przyjście Chrystusa szerzeniem Dobrej Nowiny o tym, co Chrystus już uczynił i co gotów jest jeszcze uczynić?
Ewangelizacja 2000 jest pomocą dla katolików szukających motywacji i inspiracji w misji ewangelizacyjnej, którą powierzył im Bóg. W zadaniu tym jest zawarte ostrzeżenie, że nie idzie się do nieba za pracę nad własnym tylko zbawieniem (EN, nr 80). Trzeba więc wykorzystać tę niezwykła okazję i sprostać wyzwaniu chwili, aby odpowiedzieć na apel Jana Pawła II o nową ewangelizację przed końcem drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa.
Nasza odpowiedź wymaga wspólnego wysiłku. Tylko wysiłek podjęty w zgodnej, spontanicznej współpracy, pozbawiony ducha konkurencji, może okazać się skuteczny (J 17,21). Szczera praca ewangelizacyjna podejmowana jest na chwałę Bożą i dla dobra ludzkości, nie zaś dla własnego interesu. Skoro setki milionów ludzi wciąż jeszcze nie słyszało Dobrej Nowiny, pracy tej wystarczy dla wszystkich. Oto kilka inicjatyw Ewangelizacji 2000, które mają pobudzić katolików do podjęcia tego zadania:
  • ŚWIATOWA KAMPANIA MODLITEWNA
Ewangelizacja sama w sobie jest dziełem nadprzyrodzonym. Ma ona moc przekształcać ludzkie życie. Z tego też powodu polegamy na modlitwie, zwłaszcza 4000 wspólnot kontemplacyjnych, niezliczonych grup modlitewnych oraz na wstawiennictwie poszczególnych osób.
  • STOWARZYSZENIE SZKÓŁ EWANGELIZACJI
Byłoby niesprawiedliwością kazać ludziom ewangelizować, nie nauczywszy ich, jak się to robi. Dla wielu katolików ewangelizacja kojarzy się z ulicznymi kaznodziejami wymachującymi Biblią, niczym terroryści bronią. Association of Coordinators of Catholic Schools of Evangelization (Stowarzyszenie Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji ACCSE) opiekuje się szkołami, które uczą katolików metod ewangelizacji. Istnieją również plany wysyłania ekip młodzieżowych, które głosiłyby orędzie dekady ewangelizacji innym młodym katolikom.
  • LUMEN 2000
Radio i telewizja są dziś najskuteczniejszymi narzędziami przekazu. LUMEN 2000 inspiruje ducha współpracy i wzajemnej pomocy wśród katolików używających mass mediów do głoszenia słowa Bożego. Pierwszoplanowym zadaniem LUMEN 2000 jest polepszenie jakości i treści programów katolickich.
  • WYDAWNICTWA
Skoro Pismo święte jest podstawowym narzędziem każdego ewangelizatora, są czynione próby zorganizowania światowego kolportażu, aby mogło ono dotrzeć do ubogich i prześladowanych. Biuletyn „Nowa Ewangelizacja 2000” dociera do wszystkich biskupów świata i do aktywnych katolików, którzy wyrażą chęć lektury. Materiały na temat ewangelizacji rozpowszechniane są przez ACCSE 2000.
  • BIURA KONTYNENTALNE I REGIONALNE
Ewangelizacja 2000 nie decyduje o niczym i niczego nie kontroluje na poziomie lokalnym. To duszpasterskie działanie należy do biskupa. Działamy tylko tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna i gdzie zostaliśmy wezwani.
Jak już powiedzieliśmy, Ewangelizacja 2000 jest wysiłkiem mającym na celu propagowanie Dobrej Nowiny jako odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego o nową ewangelizację przed rokiem 2000. Niczym więcej! Jeżeli jednak wszyscy postaramy się robić tylko tyle wówczas w najbliższych latach mogą się dokonać cudowne rzeczy!