Dr Paweł Wosicki
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

"Przyszłość cywilizacji europejskiej zależy od stanowczej obrony i promowania wartości życia"
Jan Paweł II, Ecclesia in Europa


Wprowadzenie

W opublikowanej niedawno adhortacji apostolskiej  "Ecclesia in Europa", Jan Paweł II wzywa Europejczyków do powszechnej mobilizacji, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dalej papież pisze: Wszyscy razem musimy budować nową kulturę życia. Jest to wielkie wyzwanie, do którego musimy podejść z przekonaniem, że przyszłość cywilizacji europejskiej zależy od stanowczej obrony i promowania wartości życia, stanowiącej rdzeń jej kulturowego dziedzictwa; chodzi bowiem o przywrócenie Europie jej prawdziwej godności, związanej z tym, że jest ona miejscem, gdzie uznaje się niezrównaną godność każdej osoby ludzkiej.

Regina Pruszyńska
Federacja Sodalicji Mariańskich

Królestwo Chrystusa należy do ubogich. Jezus w czasie swego ziemskiego życia i nauczania podkreślał tę prawdę wielokrotnie i na różne sposoby, zarówno w bezpośrednich nakazach jak i w przypowieściach. Przypomnijmy tylko, że wybrał On ubogie narodziny, ubogie życie. Słynne Kazanie na Górze rozpoczął od błogosławieństwa ubogich, a mówiąc o sądzie ostatecznym sam utożsamił się z ubogimi - „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,40). Pisze o tym Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia: „Kościół wskazuje na priorytet miłości ubogich i zepchniętych na margines, ponieważ z nimi w szczególny sposób utożsamiał się Pan…. Miłość ta nikogo nie wyklucza, lecz ucieleśnia po prostu zasadę służby...” (n. 34).

Ks. Roberto Saltini jest Włochem od 25 lat przebywającym w Polsce. Z zawodu lekarz, w czasie studiów zetknął się z ruchem Focolari i tam odkrył swoje powołanie do życia we wspólnocie osób konsekrowanych ("focolare"). Przed 20 lat mieszkał i działał w Niemczech Wschodnich, prowadził pracę formacyjną w Czechach, na Słowacji, krajach byłego Związku Radzieckiego. Aktualnie współodpowiedzialny za ruch Focolari w Polsce. W Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich zajmuje się tematem "Ruchy katolickie a globalizacja".

Wiele jest dyskusji, sporów, a także walk wokół globalizacji. Niektóre rozegrały się na ulicach i nie brakowało nawet ofiar śmiertelnych.
Jedni  wychwalają globalizację, drudzy ją demonizują, większość nie wie, czym ona jest.

Radosław Krawczyk
Ruch Rodzin Nazaretańskich

W krótkim wprowadzeniu do wątku tematycznego "Ewangelizacja postawy konsumpcyjnej" nie sposób poruszyć wszystkich aspektów tego ciekawego i bardzo aktualnego, choć jednocześnie trudnego tematu. Podejmę, więc jedynie próbę zarysowania możliwych pytań i problemów, które - mam nadzieję - znajdą rozwinięcie i kontynuację w ciągu nadchodzących dwóch lat pracy.

Kultura jest sposobem istnienia i bytowania człowieka jako człowieka i wspólnot ludzkich, zwłaszcza rodziny, społeczności regionalnej i narodu. Słowo „kultura” ma wiele znaczeń, pojmowane może być bardzo szeroko jak i w wymiarze bardzo ograniczonym skupiającym się li tylko na kwestiach sztuki. Szersze znaczenie słowa „kultura” obejmuje cały rozwój natury ludzkiej: wiarę idee, zwyczaje, naukę, sztukę, język, ”wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała; stara się drogą poznania i pracy poddać sam świat pod swoją władzę; czyni bardziej ludzkim życie społeczne tak w rodzinie, jak i w całej społeczności państwowej przez postęp obyczajów i instytucji; wreszcie w dziełach swoich w ciągu wieków, wyraża, przekazuje i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia w tym celu, aby służyły one postępowi wielu, a nawet całej ludzkości” (KDK 53).

Prezentując temat „Chrześcijanin a ekologia” warto sobie uświadomić, iż problematyka ekologiczna jest jednym z najbardziej kłopotliwych i trudnych wyzwań współczesności, zarówno dla świata polityki i gospodarki, jak i dla Kościoła. Dlaczego? Spróbujmy, na przykład, odpowiedzieć sobie na kilka pytań...
Dlaczego chronimy przyrodę? Czy dlatego, że dostarcza nam niezbędne dla życia surowce i teren do rekreacji? czy też dlatego, że doświadczyliśmy fascynacji jej bogactwem, pięknem i dzikością?

W dzisiejszych czasach doświadczamy szybko postępujących procesów globalizacji, powodujących rosnące współzależności społeczności ludzkich. Szczególnie widoczna jest globalizacja kultury i gospodarki, związana z rozwojem technologii i środków przekazu informacji. Choć procesy globalizacji przynoszą wiele korzyści, często doprowadzają do powstawania i nasilania się niesprawiedliwości, stając się przyczyną rosnących nierówności między zamożnymi i ubogimi, osobami posiadającymi dostęp do informacji, a tymi którzy takich możliwości nie mają, a w konsekwencji są spychani na margines życia społecznego.

Ruchy i stowarzyszenia katolickie świadome są znaczenia mediów, zarówno siły ich oddziaływania, jak i zagrożeń. Czerpiąc z nauczania Kościoła, z treści dokumentów soborowych i wydawanych następnie bardziej szczegółowych instrukcji na temat mediów oraz biorąc pod uwagę zwiększającą się wśród odbiorców fascynacją mediami, zwłaszcza elektronicznymi, katolicy zrzeszeni w ruchach i stowarzyszeniach katolickich starali się – i nadal tak czynią – wykorzystywać media do działalności informacyjnej, ewangelizacyjnej i formacyjnej. Obecność katolików świeckich, członków naszych stowarzyszeń jest w mediach powszechna.