Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich (ORRK) powstała w czerwcu 1990 roku jako owoc wcześniejszej – trwającej od 1978 roku – współpracy liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich. Inicjatywa ta została zatwierdzona przez Episkopat Polski, który mianował asystenta kościelnego. Biskup Edward Samsel był nim w latach 1990–1995, a następnie funkcję tę pełnił biskup Bronisław Dembowski.

Obecnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich  i Stowarzyszeń Katolickich jest bp Józef Kupny. Dokument założycielski podpisali liderzy dwudziestu ruchów i stowarzyszeń, obecnie w pracach ORRK bierze udział blisko 79 działających w Polsce zrzeszeń, reprezentujących ponad 750 tysięcy członków. Jednocześnie w naszych pracach biorą udział przedstawiciele 30 diecezjalnych rad ruchów katolickich.
Początkowo stosowana była nazwa Rada Ruchów Katolickich, jednakże w 1996 roku, ze względu na powstawanie Rad Diecezjalnych, nastąpiła zmiana nazwy na: Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich.

 

Kontakt:
Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,

01-015 Warszawa

telefon (48-22) 838-00-56, faks (48-22) 838-80- 24

Zasadnicze cele ORRK

 • wspieranie współpracy między ruchami i stowarzyszeniami w dziedzinie ewangelizacji, apostolstwa oraz formacji,
 • formacja liderów odpowiedzialnych za ruchy, szczególnie w zakresie teologii, życia duchowego, ewangelizacji i apostolatu oraz spraw społecznych,
 • wspieranie współpracy między ruchami a Episkopatem oraz biskupami w poszczególnych diecezjach,
 • wspieranie współpracy ruchów i stowarzyszeń ze środowiskami samorządów lokalnych oraz przedstawicielami Parlamentu RP,
 • prezentacja wspólnej opinii ruchów i stowarzyszeń wobec władz państwowych i samorządowych,
 • pomoc ruchom, w razie potrzeby, w sprawach związanych z ich życiem i organizacją,
 • promocja działalności ruchów i stowarzyszeń oraz informowanie o niej opinii publicznej zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w społeczeństwie,
 • prowadzenie i wspieranie stałej refleksji teologicznej i eklezjalnej nad rozwojem oraz działalnością ruchów katolickich w Polsce,
 • współpraca z ruchami oraz federacjami ruchów poza granicami Polski.

Rada Programowa ORRK

Na Spotkaniu Plenarnym 24 kwietnia 2004 r. członkowie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich podjęli decyzję o utworzeniu Rady Programowej ORRK.
Utworzenie Rady Programowej ORRK motywowane jest następującymi zmianami, jakie w ostatnich latach zaszły w naszej pracy:
 • powstawanie Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich,
 • nowe wyzwania przed jakimi stanęły ruchy i stowarzyszenia w dziedzinie apostolstwa i formacji i wiążąca się z tym potrzeba pogłębionego rozeznania,
 • potrzeba usprawnienia pracy ORRK.
Status Rady Programowej ORRK
1. Rada Programowa ORRK składa się z 15 osób wybieranych na 4-letnią kadencję.
2. Członkami Rady Programowej ORRK są liderzy ruchów i stowarzyszeń, będących członkiem ORRK, oraz liderzy Diecezjalnych Rad Ruchów Katolickich, wybrani na Spotkaniu Plenarnym ORRK.
3. Spotkania Rady Programowej ORRK odbywają się przynajmniej 2 razy w roku. W spotkaniu tym bierze udział również Zespół Koordynujący ORRK.
4. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący ORRK lub osoba przez niego wyznaczona.
 
2 kwietnia 2022 roku podczas Spotkania Planarnego ORRK wybrano następujących członków Rady Programowej ORRK
 
1. Teresa Bazylko-Boratyn - Legion Maryi

2. ks. Jacek Gancarek – Żywy Różaniec

3. Jerzy Grzybowski - Spotkania Małżeńskie 

4. s. Monika Jagieło SAC - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

5. o. Romuald Kszuk – Ruch Szensztacki

6. Beata Pińkowska - Ruch Equipes Notre-Dame

7. ks. Marek Sędek - Ruch Światło-Życie

8. Maciej Szepietowski – Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

9. o. Włodzimierz Tochmański OCD – Bractwo Szkaplerzne

10. Roman Wojciechowski – Odnowa w Duchu Świętym

11. Krzysztof Ziołkowski - Klub Inteligencji Katolickiej

12. Marcin Jakub Zygmunt – Ruch Focolari

 

W pracach Rady Programowej uczestniczą również:

- bp Adam Wodarczyk, asystent kościelny ORRK,

- Zespół Koordynujący ORRK,

 - pracownicy Sekretariatu ORRK.

 


Działalność ORRK realizuje się przede wszystkim przez:

1) spotkania plenarne ORRK, odbywające się 2 - 3 razy w roku,

2) stałą pracę Zespołu Koordynującego ORRK, który powstał 1995 roku. Obecnie, po ukonstytuowaniu się Zespołu Koordynującego ORRK, wybranego 18 listopada 2017 roku przez liderów Ruchów i Stowarzyszeń oraz przedstawicieli Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń na najbliższą 4-letnią kadencję, wchodzą:
 • o. Adam Schulz SJ - Przewodniczący ORRK
 • Regina Pruszyńska, Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce - Wiceprzewodnicząca ORRK
 • Helena Buczkowska, Ruch Focolare - Sekretarz ZK ORRK
 • Małgorzata Czapska, Komunia i Wyzwolenie
 • Jakub Kiersnowski, KIK
 • Teresa Michałowska, Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
 • Wojciech Terlikowski, Ruch Światło-Życie
3) pracę stałego sekretariatu ORRK – od 1990 roku; obecnie pracuje w nim: Krystyna Bolewska,

4) spotkania specjalistyczne, np. dla członków ruchów zaangażowanych w ewangelizację, w życie społeczno-polityczne, w media itp.,

5) wydawanie publikacji książkowych, materiałów formacyjnych oraz biuletynu ORRK.


Aktualnie w pracach ORRK uczestniczą

-    po 2-3 liderów z każdego z ruchów i stowarzyszeń skupionych w ORRK (ponad 70) oraz ruchów i stowarzyszeń, które przygotowują się do włączenia w ORRK,
-    po 3 przedstawicieli diecezjalnej, lub lokalnej RRK,
-    kapłani delegowani przez biskupów do opieki nad ruchami i stowarzyszeniami w poszczególnych diecezjach.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…