Abp Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski

Przesłanie do uczestników Sesji Podsumowującej
III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Warszawa, 16-17 czerwca 2007 r.

"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich" (1 Kor 12,4-6).

Drodzy uczestnicy III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który odbył się na przestrzeni ostatnich dwóch lat. "Ten sam Duch" działa na różne sposoby w Waszych zrzeszeniach, prowadząc wszystkich do świętości. Pragnę podziękować organizatorom i Wam wszystkim za wielki trud podjęty w ramach kończącego się tą Sesją Podsumowującą Kongresu. Próbowaliście rozpoznać i zgłębić działanie Ducha Świętego w różnych sferach życia codziennego, a jednocześnie odkrywać nowe światła i inspiracje dla prowadzenia głębszego życia duchowego we współczesnym świecie. Próbowaliście także odnajdywać nowe sposoby docierania ze świadectwem Ewangelii do coraz bardziej laicyzującego się człowieka, który jest naszym bratem i siostrą w Chrystusie.

Ojciec Święty Jan Paweł II, który tak bardzo i wyraźnie zwracał uwagę na "ruchy kościelne" i je dowartościował, widział je w ramach istniejących w Kościele różnych typów służb, funkcji, posług i form ożywiania życia chrześcijańskiego. Ruchy te często obdarzone są ogromnym dynamizmem misyjnym i stanowią dar Boży dla nowej ewangelizacji i działalności misyjnej Kościoła (por. Jan Paweł II, encyklika Redemptoris missio, 72). Powołanie człowieka świeckiego - podkreślał - nie odrywa go od świata, ale powinno się urzeczywistniać w świecie, wewnątrz świata. Wykonując sobie właściwe zadania, wierni świeccy, kierowani duchem ewangelicznym, przyczyniają się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, jakby od wewnątrz. Zwłaszcza poprzez przykład własnego życia są wezwani do ukazywania innym Chrystusa i pociągania ich ku Niemu. Świeccy, żyjąc wewnątrz świata, słyszą głos Boga, który objawia im swój plan i powołuje do tego, by szukali królestwa Bożego, zajmując się sprawami Bożymi i kierując nimi według myśli Bożej. (por. Jan Paweł II, adhortacja Christifideles laici, 15)

Podczas pielgrzymki do Polski obecny Papież Benedykt XVI dał ruchom konkretne wskazania, które powinny wytyczać ich kierunki formacyjne i apostolskie (por. Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI podczas spotkania z zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami i przedstawicielami ruchów kościelnych na Jasnej Górze 26 maja 2006 r.). Chciałbym je w tym miejscu przypomnieć:
- Zapewnił ruchy o towarzyszeniu im łaski Bożej, co jednocześnie zobowiązuje do uobecniania jej "w żywych tkankach Kościoła, a szczególnie tam, gdzie kapłan, zakonnik czy zakonnica nie mogą dotrzeć";
- Wezwał do korzystania z mądrości świętych, sięgania do ich spuścizny, do "formacji umysłu i serca w oparciu o dzieła wielkich mistrzów oraz świadków wiary, pamiętając, że dziedzictwo szkół duchowości nie powinno być skarbem zamkniętym w klasztornych bibliotekach";
- Zwrócił także uwagę na to, że "mądrość ewangeliczną, zaczerpniętą z dzieł wielkich świętych i sprawdzoną we własnym życiu, trzeba nieść w sposób dojrzały, nie dziecinny, i też nie agresywny, w świat kultury i pracy, w świat mediów i polityki, w świat życia rodzinnego i społecznego".

Na koniec, dziękując Bogu za Wasze wspólnoty, które są znakiem czynnej obecności Ducha Świętego, oraz dziękując raz jeszcze Wam za trud przygotowania i przeprowadzenia Kongresu, powierzam Was Maryi, z której wiarą polecił nam się porównywać Ojciec Święty: "Przeglądajcie się w Jej Sercu. Bądźcie Jej uczniami!"