Umiłowani Siostry i Bracia - Organizatorzy i Uczestnicy I Kongresu Ruchów Katolickich!

Z radością przyjąłem wiadomość o podjęciu przygotowań do I Kongresu Ruchów Katolickich. Wraz z pracami synodalnymi umożliwi on całej wspólnocie Ludu Bożego w Polsce podjęcie refleksji nad rolą zrzeszeń w Kościele.
Inicjatywa spotkania różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich jest znakiem, że Duch Święty pragnie wnieść w nasze podzielone społeczeństwo pojednanie i współpracę. Zrzeszenia katolików są odpowiedzią na potrzebę stowarzyszania się i współuczestnictwa, jaką wpisuje w nasze serca Duch Święty. Wspólnota umożliwia nam bowiem zarówno bardziej systematyczną formację, jak i realizację apostolatu w sposób zorganizowany, a więc bardziej owocnego, o czym Kościół mówił wielokrotnie poprzez Sobór Watykański II, Synody Biskupów oraz encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II.
W Kościele polskim działa obecnie wiele ruchów, stowarzyszeń i wspólnot. Jedne z nich istnieją od wieków, inne powstały po Soborze Watykańskim II. Niektóre mają swój oryginalny polski rodowód. Wszystkie są przejawem żywotności laikatu i wyrazem realizacji posoborowej idei Ludu Bożego, który jest wspólnotą wspólnot. O ile spełniają podstawowe kryteria przedstawione przez Ojca Świętego w adhortacji Christifideles Laici (nr 30), mają już swe trwałe miejsce w Kościele. Dla nich Kongres winien być umocnieniem. Dla grup czy ruchów, które dopiero zmierzają do uzgodnienia swych celów z tymi kryteriami, niech zaś będzie zachętą do zakorzenienia się w Mistycznym Ciele Chrystusa. (...)
Dobre przygotowanie Kongresu od strony duchowej, merytorycznej i organizacyjnej wymaga trudu i zaangażowania. Polecając więc troskliwej opiece Królowej Polski Organizatorów Kongresu, Członków ruchów, stowarzyszeń katolickich i zespołów synodalnych, na prace nad przygotowaniem tego wielkiego dzieła z serca błogosławię.

+ Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski

Warszawa, dnia 20 grudnia 1993 r.


Źródło: Rada Ruchów Katolickich, Wiosna ruchów. Materiały z I Kongresu Ruchów Katolickich, Warszawa 1994
Copyright © by Sekretariat ORRK