1. Płaszczyzna małej grupy, wspólnoty:

 • dotarcie do każdej grupy w ruchach z informacją o życiu i działalności ruchów i stowarzyszeń w polskim Kościele,
 • propozycja zorganizowania trzech spotkań formacyjnych dla każdej z tych grup, z wykorzystaniem kongresowego materiału formacyjnego,
 • modlitwa w intencji laikatu polskiego o świadome podjęcie apostolstwa,
 • podjęcie inicjatywy zorganizowania w swojej parafii (w miarę możliwości) spotkania przedstawicieli grup z różnych ruchów, stowarzyszeń w celu wzajemnego poznania się oraz refleksji nad możliwościami współpracy.


2. Płaszczyzna Kościoła partykularnego, diecezji:

 • przekazywanie informacji o działalności apostolskiej różnych ruchów, środowisk katolickich w środowisku lokalnym oraz diecezji poprzez prasę lokalną, telewizję i radio,
 • zorganizowanie spotkania kapłanów odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach za ruchy, stowarzyszenia, pod patronatem bpa Edwarda Samsela, w celu poinformowania o Kongresie oraz rozpoznania ewentualnych trudności w rozwoju ruchów i stowarzyszeń w poszczególnych diecezjach (26 lutego '94, Warszawa),
 • zorganizowanie spotkania przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń działających na terenie diecezji, z ewentualnym udziałem biskupa ordynariusza, w celu wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń - przygotowane przez kapłanów odpowiedzialnych za ruchy w diecezji,
 • popularyzowanie treści kongresowych na spotkaniach ruchów, stowarzyszeń na poziomie diecezjalnym:
  • różne są dary łaski, lecz ten sam Duch - różnorodność ruchów, stowarzyszeń, grup, która ubogaca jedność Kościoła,
  • Kościół jest komunią, również różnorodnych małych wspólnot, grup, ruchów, stowarzyszeń katolickich,
  • "stowarzyszanie się" katolików w grupy, ruchy, stowarzyszenia jest szansą lepszej formacji oraz owocniejszego apostolstwa,
  • ewangelizacja uwzględniająca nie tylko niesienie Dobrej Nowiny każdemu człowiekowi ale i każdej społeczności,
  • wspieranie promowania w ruchach i poprzez nie formacji rodzin z okazji roku poświęconego rodzinie,
 • animowanie modlitwy w intencji polskiego laikatu.


3. Płaszczyzna ogólnopolska:

 • rzetelna informacja w prasie, telewizji i radiu o działalności ewangelizacyjnej i apostolskiej różnych ruchów, środowisk katolickich w Polsce,
 • Spotkanie Kongresowe
  • miejsce spotkania liderów ruchów, stowarzyszeń katolickich w celu zaakcentowania wartości współpracy świeckich w grupach, wspólnotach, ruchach, stowarzyszeniach oraz odczytania miejsca ruchów, stowarzyszeń w Kościele i społeczeństwie w aktualnym czasie,
  • czas wymiany doświadczeń między ruchami i stowarzyszeniami dotyczącymi dwunastu wybranych obszarów życia, formacji oraz apostolstwa,
  • położenie szczególnego akcentu na sześć tematów, wybranych z dwunastu, podjętych przez konkretny ruch lub stowarzyszenie, przeznaczonych dla większej grupy osób, pogłębiających: problematykę rodzinną, zaangażowanie w życie społeczne i publiczne, formację duchową i apostolską w ruchach, ewangelizację, formację młodzieży, zaangażowanie ruchów w sprawy ekologii,
 • ukazanie apostolskiej działalności świeckich skupionych w ruchach i stowarzyszeniach poprzez wystawę o ruchach,
 • spotkanie delegatów na Kongres z przedstawicielami wydawnictw katolickich oraz katolickich centrów audio-video, połączone z prezentacją dorobku wydawniczego oraz audiowizualnego pomocnego w ewangelizacji człowieka oraz społeczności (wystawa).


4. Wymiar  międzynarodowy Kongresu:

 • udział w Kongresie zaproszonych przedstawicieli Watykanu, w tym Rady ds. Świeckich oraz innych gości,
 • wymiana doświadczeń stowarzyszania się katolików krajów sąsiednich w celu zdynamizowania współpracy w Europie,
 • wymiana doświadczeń z przedstawicielami Polonii zaproszonymi na Kongres,
 • przekazanie informacji o działalności ruchów i stowarzyszeń w Polsce Kościołowi w świecie.


Źródło: Rada Ruchów Katolickich, Wiosna ruchów. Materiały z I Kongresu Ruchów Katolickich, Warszawa 1994