III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich


- Program III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń
- Nowe władze Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

- Jaka jest rola świeckich w Kościele i świecie?
- Rozpoczynamy rok poświęcony Eucharystii
- Intencje II Krucjaty Modlitwy za OjczyznęIII  Ogólnopolski  Kongres  Ruchów i  Stowarzyszeń  Katolickich

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo
pragnę, żeby on już zapłonął”
Łk 12,49

Zło dobrem zwyciężaj! Sł. Boży ks. Jerzy Popiełuszko

Cele III Kongresu Ogólnopolskiego

1. Spotkanie wszystkich ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w Polsce. Doświadczenie eklezjalnej jedności ruchów i stowarzyszeń: jedność pośród różnorodności.

2. Podsumowanie prac Kongresów Diecezjalnych oraz Konferencji Ogólnopolskich, które odbyły w latach 2003-2005.

3. Podzielenie się doświadczeniami dotychczasowej pracy apostolskiej i formacyjnej.

4. Odczytanie nowych wyzwań duszpasterskich, przed jakimi stoją ruchy w nadchodzących latach 2005-2010.

5. Odczytanie dalszych dróg współpracy między świeckimi i duchowieństwem zaangażowanymi w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

6. Spotkanie z przedstawicielami ruchów i stowarzyszeń z Europy - wymiana doświadczeń.

Nowa metoda pracy kongresowej

Mając świadomość czasów, w których żyjemy oraz wyzwań, jakie przed nami stoją Rada Programowa ORRK podjęła decyzję o zmianie formuły Kongresu. Kongres winien stać się czasem bardzo pogłębionej pracy rozeznającej, w którą pragniemy włączyć jak największą grupę animatorów oraz liderów ruchów i stowarzyszeń. Stąd Kongres nie może być tylko 2, 3 dniowym spotkaniem, ale drogą, procesem rozeznawania, w który mogą włączyć się nie tylko poszczególne ruchy i stowarzyszenia, Diecezjalne Rady Ruchów i Stowarzyszeń, ale także indywidualni członkowie naszych wspólnot.
Charakter naszej pracy bardziej będzie przypominał pracę synodalną obejmującą coraz to szersze kręgi osób. Wykorzystamy tutaj sieciową metodę pracy (network) oraz internet jako forum poszukiwań, dialogu.
Dzięki interaktywnej formule prac kongresowych praktycznie każdy członek ruchu lub stowarzyszenia będzie mógł wziąć udział w rozeznawaniu kierunków pracy ruchów na przyszłość, czy to w formie refleksji, czy w formie świadectwa dotyczącego prowadzonej pracy apostolskiej, opisując nowe formy jej realizacji, lub poprzez modlitwę. Niektóre części prac Kongresowych będą tłumaczone na język angielski i dzięki temu zainteresowane osoby z całego świata będą mogły obserwować przebieg naszej pracy. To nakłada na nas dużą odpowiedzialność za to co będziemy na naszych stronach internetowych zamieszczać.

Etapy prac kongresowych

Kongres to kilkuletni program pracy pastoralnej i formacyjnej ruchów i stowarzyszeń. Prace nad Kongresem rozpoczęły się w 2002 roku i potrwają do 2007 roku. Na tej drodze odnowy duchowej i apostolskiej ruchów, jaką jest Kongres, wyodrębniamy następujące etapy:

I etap 2002-2005 r.

- Opracowanie pastoralnego programu III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

- Konferencje Ogólnopolskie rozeznające nowe kierunki zaangażowań ruchów w Polsce. Konferencje te podejmują trudniejsze zagadnienia: nowe kierunki pracy formacyjnej ruchów, nowe inspiracje do pracy ewangelizacyjnej, zagadnienie zaangażowania społecznego członków ruchów, praca formacyjna z dziećmi i młodzieżą.

- Kongresy Diecezjalne w poszczególnych diecezjach w Polsce. W refleksję nad wyzwaniami formacyjnymi i apostolskimi włączają się animatorzy wspólnot lokalnych.

II etap 2005-2007 r.

- Sesja Inaugurująca Kongres Ogólnopolski Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, 11-12 czerwca 2005 r., Warszawa. Spotkanie inspiruje do pracy kongresowej po zebraniu doświadczeń płynących z Kongresów Diecezjalnych oraz Konferencji Ogólnopolskich, wskazuje dalsze kierunki pracy oraz aktualne miejsce ruchów w Kościele i społeczeństwie

- 14 Kongresów Tematycznych, 2005-2007
Czternaście powołanych zespołów koordynuje pracę w 14 ważniejszych obszarach aktywności apostolskiej ruchów i stowarzyszeń katolickich. Praca odbywa się w formie synodalnego rozeznawania kierunków wyzwań oraz sposobów rozwiązywania problemów wykorzystując stały dialog z wszystkimi członkami ruchów, którzy pragną się włączyć w poszukiwania poprzez wykorzystanie internetu. Każdy z 14 zespołów będzie miał swoją stronę internetową, na której na bieżąco zaprezentuje wyniki swoich prac i poszukiwań. Zespół pracuje w sposób ciągły przez 2 lata z wykorzystaniem internetu, w ciągu trwania tej pracy organizuje jedno Spotkanie Plenarne dla uczestników prac tego zespołu Kongresu Tematycznego i osób zainteresowanych.
Każdy z ruchów, stowarzyszeń, Diecezjalnych Rad jest poproszony o to, aby włączyć się w prace każdego z 14 Kongresów Tematycznych poprzez skierowanie osoby zainteresowanej danym obszarem apostolstwa do współpracy z Zespołem Koordynującym pracę danego Kongresu Tematycznego. Poza tym na każdej z 14 stron internetowych Kongresów Tematycznych będzie specjalne miejsce na oficjalną wypowiedź ruchu, stowarzyszenia, Diecezjalnej Rady w danej dziedzinie.

III etap 2007-2008 r.

- Sesja Podsumowująca Kongres Ogólnopolski, 16-17 czerwca 2007r., Warszawa. Tą sesją pragniemy zakończyć prace Kongresowe; będzie ona prezentacją ostatecznych owoców naszych poszukiwań i ukazaniem drogi jak je wprowadzać w życie przez poszczególne ruchy i Rady Diecezjalne.

- Wprowadzanie w życie inspiracji płynących z Kongresu przez Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich, Diecezjalne Rady Ruchów oraz poszczególne ruchy i stowarzyszenia.

Konferencje Ogólnopolskie przygotowujące Kongres

- 22 luty 2003 r., Konferencja Ogólnopolska poświęcona formacji duchowej świeckich: „Nowe wyzwania dla duchowości osób świeckich”, Warszawa, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli

- 8 listopada 2003 r., w ramach Spotkania Plenarnego ORRK odbyła się sesja  poświęcona posłudze ruchów wobec młodzieży: „Nowe wyzwania duszpasterstwa młodzieży”, Warszawa, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

- 22 maja 2004 r.– Konferencja Ogólnopolska na temat formacji dzieci, „Ruchy dzieciom – dzieci ruchom”, Warszawa, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

- 5 czerwca 2004 r. – Konferencja Ogólnopolska poświęcona zaangażowaniu społecznym ruchów i stowarzyszeń katolickich: „Nasza odpowiedź na kryzys życia społecznego”, Warszawa, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

9 października 2004 r. – Konferencja Ogólnopolska na temat ewangelizacji, „Ewangelizacja drogą odrodzenia człowieka w Chrystusie”, Jasna Góra, Częstochowa

6 listopada 2004 r. - w ramach Spotkania Plenarnego ORRK odbędzie się sesja  poświęcona teologii i duchowości laikatu w związku z 40. rocznicą ogłoszenia konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium II Soboru Watykańskiego, która przyczyniła się do pełniejszego odczytania roli świeckich w Kościele, Sanktuarium św. Stanisława Kostki, Warszawa

Kongresy Diecezjalne Ruchów i Stowarzyszeń

2003 r.
30-31 maja, Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej
w Toruniu
7 czerwca, Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej
w Katowicach
14 czerwca, Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej
w Tarnowie
25 października, Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Legnickiej
w Legnicy
14 listopada, Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Archidiecezji
Poznańskiej w Poznaniu

2004 r.
21-30 maja - Kongres Ruchów Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej
w Częstochowie
8-9 październik - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Warszawskiej
w Warszawie
9-10 październik - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Łomżyńskiej w Łomży
15-16 październik - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Szczecińskiej
w Szczecinie
16 październik– Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Poznańskiej cz. II
w Lesznie
23 października - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Warszawsko-Praskiej
w Warszawie
30 października - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej w Płocku
październik - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Ełckiej w Ełku
październik - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie

2005 r.
kwiecień - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
7 maja - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Radomskiej w Radomiu
8-15 maja - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Lubelskiej
maj - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Gnieźnieńskiej
maj - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Pelplińskiej
maj - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Elbląskiej
wiosna  - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Białostockiej
jesień - Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Warmińskiej
Inne Diecezje nie podały nam jeszcze terminów swoich Kongresów.

*  *  *  *  *  *  *  *

Sesja Inaugurująca Kongres Ogólnopolski Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, 11-12  czerwca  2005 r., Warszawa

Praca w Zespołach 14 Kongresów Tematycznych 2005-2007

Sesja Podsumowująca Kongres Ogólnopolski Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, 16-17 czerwca 2007 r. Warszawa


Nowe władze Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zespół Koordynujący ORRK

W dniu 24 kwietnia 2004 r., na Spotkaniu Plenarnym ORRK, liderzy Ruchów i Stowarzyszeń oraz Diecezjalnych Rad Ruchów i Stowarzyszeń wybrali nowy skład Zespołu Koordynującego ORRK na najbliższą 3-letnią kadencję. Na spotkaniu konstytuującym nowo wybrany Zespół Koordynujący ORRK w dniu 8 czerwca 2004 r, dokonano podziału funkcji:
o. Adam Schulz SJ – przewodniczący ORRK
Marian Czajczyk – zastępca przewodniczącego ORRK
Grażyna Hennel – sekretarz Zespołu Koordynującego ORRK
ks. Roberto Saltini – odpowiedzialny za kontakty ORRK z zagranicą
Radosław Krawczyk
Zdzisław Słupczyński

Rada Programowa ORRK

Jednocześnie podczas Spotkania Plenarnego ORRK w dniu 24 kwietnia 2004 r., członkowie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich podjęli decyzję o utworzeniu Rady Programowej ORRK oraz wybrali jej skład na najbliższą 4-letnią kadencję:
- Teresa Bazylko-Boratyn, Legion Maryi  
- ks. Antoni Dunajski, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji
Pelplińskiej
- Jerzy Grzybowski, Spotkania Małżeńskie  
- Zygmunt Gutowski, Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
- Elżbieta Hniedziewicz, Polski Związek Kobiet Katolickich
- ks. Roman Litwińczuk, Ruch Światło-Życie
- ks. Dariusz Nowak, Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji
Częstochowskiej  
- ks. Wojciech Nowacki, Odnowa w Duchu Świętym
- Regina Pruszyńska, Federacja Sodalicji Mariańskich
- ks. Grzegorz Ruchniewicz, Wspólnota Krwi Chrystusa  
- ks. Stefan Schudy, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji
Poznańskiej  
- Zbigniew Słup, Wspólnota "Chemin Neuf" , zastąpił Annę Bieńkowską,
która wyjechała z Polski na studia
- o. Arkadiusz Sosna, Ruch Szensztacki
- o. Włodzimierz Tochmański OCD, Świecki Zakon Karmelitów Bosych
- Magdalena Urbańska, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców  

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…