Ruchy a wybory


- Spotkanie Zespołu Koordynującego RRK
- Apel Rady Ruchów Katolickich w związku z konferencją Pekińską
- Rada Ruchów Katolickich w sprawie wyborów prezydenckich
- Pozdrowienie przedstawicieli ruchów Ojca Świętego w Skoczowie

- Intencje II Krucjaty Modlitwy w Intencji Ojczyzny
- InformacjeSpotkanie Zespołu Koordynującego RRK

W dniu 5 września br. odbyło się w Warszawie pierwsze po wakacjach spotkanie Zespołu Koordynującego Rady Ruchów Katolickich w Polsce. Było ono poświęcone podsumowaniu pracy ruchów i stowarzyszeń skupionych w Radzie w okresie minionych wakacji oraz określeniu kierunków pracy na najbliższe miesiące.
Okres wakacji jest dla katolików skupionych w ruchach i stowarzyszeniach nie tylko czasem wypoczynku, budowania więzi wspólnotowych i odnowy duchowej, lecz także działalności apostolskiej. W tym czasie organizowane były różne rekolekcje, sesje, seminaria, spotkania, w których brali udział zarówno członkowie ruchów, jak i osoby spoza, nie tylko z Polski, ale i z krajów ościennych.
Wśród prac Rady w najbliższych miesiącach szczególnie ważne jest określenie kierunków i metod aktywniejszego udziału członków ruchów w środkach społecznego przekazu. Zespół zapoznał się z koncepcją współpracy Rady z KAI.
Następnym ważnym zagadnieniem była refleksja nad pracą w ruchach na rzecz pełniejszego uczestnictwa kobiet w życiu społecznym i kościelnym, do czego od dłuższego czasu ruchy się przyczyniają.
Stan życia politycznego w Polsce skłonił Zespół Koordynujący RRK do zdynamizowania pracy na rzecz szerszego zaangażowania członków ruchów w życie publiczne oraz podjęcia działań, mających na celu wypracowanie nowego stylu uczestnictwa w życiu publicznym. Ważnym tematem, poruszonym przez Zespół, był udział członków ruchów i stowarzyszeń w zbliżających się wyborach prezydenckich oraz wypracowanie kryteriów, jakie powinien spełniać kandydat na prezydenta RP. W tej sprawie wydany został specjalny list do członków wszystkich ruchów i stowarzyszeń, skupionych w RRK.
Zespół określił także intencje na najbliższe miesiące dla II Krucjaty Modlitwy w Intencji Ojczyzny oraz ramowy program pracy Rady Ruchów Katolickich w roku 1995/96.
Prace Rady oraz wszystkich ruchów i stowarzyszeń katolickich zostały powierzone Bogu w czasie Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Edward Samsel, delegat Episkopatu Polski do spraw Ruchów Katolickich.
W spotkaniu wzięli udział: ks. bp Edward Samsel, o. Adam Schulz SJ (przewodniczący Zespołu) z ruchu Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, Jan Bober z ruchu Rodzina Rodzin, ks. Henryk Bolczyk z ruchu Światło-Życie, Jerzy Grzybowski z ruchu Spotkania Małżeńskie, Wiesław Kijewski z ruchu Focolari oraz Adam Pietrzak z ruchu Przymierze Rodzin.


Apel Rady Ruchów Katolickich skierowany do najwyższych władz RP w sprawie podjęcia stosownych działań po konferencji Pekińskiej:

Ruchy i stowarzyszenia katolickie skupione w Radzie Ruchów Katolickich, od ponad roku z uwagą śledziły prace przygotowawcze do konferencji ONZ w sprawie kobiet, podejmowane zarówno przez rząd polski, jak i samą ONZ. Przedstawiciele naszych ruchów i stowarzyszeń są uczestnikami tej konferencji jako reprezentanci organizacji pozarządowych, w tym jako członkowie delegacji międzynarodowych ruchów i organizacji katolickich.
Członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich z niepokojem przyjęli niektóre treści oficjalnego raportu rządu polskiego przygotowanego na te konferencje, czemu dali wyraz w różnorodnych protestach. Od wielu lat ruchy i stowarzyszenia katolickie zajmują się przygotowywaniem kobiet do pełniejszego uczestnictwa w życiu publicznym, a także podejmują inne, wszechstronne działania na rzecz kobiet, rodziny i ochrony każdego ludzkiego życia.
W związku z istniejącym napięciem pomiędzy bardzo liczną grupą przedstawicieli ruchów i organizacji katolickich, a grupą organizacji określanych jako feministyczne, Rada Ruchów Katolickich oczekuje od Władz Rzeczpospolitej Polskiej, że po konferencji pekińskiej zostaną stworzone odpowiednie struktury i podjęte stosowne działania, które zapewnią możliwość pełniejszego wsłuchiwania się przez władze państwowe w głos wszystkich kobiet w Polsce.
Rada Ruchów Katolickich w Polsce skupia obecnie 52 ruchy i stowarzyszenia katolickie działające na terenie Polski, liczące około 500 tysięcy katolików.

Zespół Koordynujący Rady Ruchów Katolickich
Warszawa, 1995.09.05

*  *  *  *  *


Rada Ruchów Katolickich w sprawie wyborów prezydenckich

Do członków Ruchów i Stowarzyszeń skupionych w RRK

Zespół Koordynujący Rady Ruchów Katolickich na spotkaniu 5 września br. podjął głębszą refleksję nad zaangażowaniem ruchów i stowarzyszeń skupionych w Radzie Ruchów Katolickich w nadchodzące wybory prezydenckie, odpowiadając w ten sposób na apel Episkopatu Polski z dnia 26 sierpnia br. zachęcający, aby w rodzinach, stowarzyszeniach katolickich, środowiskach parafialnych tematyka ta została podjęta.

W czasie spotkania doszliśmy do następujących ustaleń:
1. Dobro wspólne naszej Ojczyzny wymaga obecnie bardziej świadomego i aktywniejszego udziału wszystkich katolików, a szczególnie zaangażowanych w ruchach i stowarzyszeniach, w wyborach prezydenckich. Stąd wzywamy każdego uczestnika ruchów i stowarzyszeń skupionych w Radzie Ruchów Katolickich do pójścia do wyborów oraz zachęcenia swoich najbliższych, aby uczynili podobnie (zob. Christifideles Laici 42).

2. Cechy, jakimi powinien się charakteryzować kandydat na prezydenta, zostały jasno określone w liście Episkopatu z dnia 26 sierpnia br. Podstawowym kryterium jest wybór takiego kandydata, który będzie "bronił wartości etycznych, wartości Ewangelicznych, choć równocześnie będzie szanował poglądy ludzi inaczej wierzących czy niewierzących", zaś "wierni Kościoła katolickiego nie powinni głosować na tych, którzy Kościół w naszej Ojczyźnie redukują do roli instytucji całkowicie podporządkowanej państwu, a której dowolnie dawkuje się zakres wolności".
Uważamy, że w czasach, które przychodzą, ważne jest, aby u kandydata na prezydenta doświadczenie wiary i życia wartościami Ewangelicznymi było wystarczająco pogłębione. Z drugiej strony ważne jest, aby był to człowiek, który ma już doświadczenie działalności publicznej zgodnie z Nauką Społeczną Kościoła i potrafi integrować wiarę z życiem.
Kolejnym kryterium jest warunek, aby był to kandydat, który stworzy możliwości poszukiwania nowego stylu życia publicznego w wymiarze politycznym, społecznym i kulturalnym. Należy poszukiwać nowego stylu oraz metod rozwoju życia publicznego zgodnie z Ewangelią i Nauką Społeczną Kościoła.
Dla nas, członków ruchów i stowarzyszeń, oprócz wyżej wspomnianych kryteriów ważne jest, czy dany kandydat jest otwarty na ten ożywczy nurt życia Kościoła i społeczeństwa, jakim są ruchy i stowarzyszenia, czy rozumie ich rolę w życiu społecznym, czy potrafi współpracować na rzecz jedności i współpracy szanującej różnorodność.

3. Formacja w naszych ruchach, zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II, zmierza do takiego wychowania, które szanuje wolność sumienia każdego człowieka i wspiera jego rozwój w duchu Ewangelii i Nauki Kościoła, stąd uważamy, że każdy musi sam uczciwie rozpoznać, zgodnie z wymaganiami stawianymi katolikom, kto będzie najlepszym kandydatem na prezydenta.

Raz jeszcze zgodnie z intencją II Krucjaty Modlitwy w Intencji Ojczyzny na miesiąc wrzesień o dobre wybory prezydenta RP, prosimy wszystkich członków naszych ruchów i stowarzyszeń o modlitwę, zarówno osobistą jak i wspólną.

Zespół Koordynujący Rady Ruchów Katolickich
Warszawa, 1995.09.05


*  *  *  *  *


Pozdrowienie przedstawicieli ruchów przez Ojca Świętego w Skoczowie

Ojciec Święty powiedział do przedstawicieli Ruchów i Stowarzyszeń podczas spotkania w Skoczowie (22 maja 1995): „Pozdrawiam przedstawicieli Ruchów i Stowarzyszeń katolickich, które dzisiaj w Polsce tak dynamicznie się rozwijają. Kościół na drodze Nowej Ewangelizacji bardzo na was liczy!”

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…