Rada Ruchów Katolickich

- Od redakcji
- Utworzenie Rady Ruchów Katolickich
- Status Rady Ruchów Katolickich (wersja z 1991 r.)
- Wspólna troska o dar życia
- Przygotowania do VI Światowego Dnia Młodzieży
- RRK a ewangelizacja
- Informacje
 

Od redakcji


Rozpoczynając wydawanie "Biuletynu Informacyjnego Rady Ruchów Katolickich" mamy nadzieję, że przyczyni się on do ukazania wspólnego wszystkim ruchom żywego doświadczenia chrześcijaństwa oraz wypływającego z niego radykalizmu postaw i działań. Będziemy się starali przedstawić życie i działalność poszczególnych ruchów i stowarzyszeń katolickich, oraz informować o istotnych decyzjach, kierunkach pracy rozeznanych na spotkaniach Rady Ruchów Katolickich oraz przez Sekretariat RRK.
Poszczególne numery biuletynu będą zawierały informacje o ważniejszych spotkaniach, seminariach, rekolekcjach będących propozycją dla wszystkich naszych ruchów.
Biuletyn spełni swoje zadanie o ile przedstawiciele każdego z ruchów włączą się w aktywne jego współtworzenie będące znakiem komunii.
Redakcja 

Utworzenie Rady Ruchów Katolickich


Na spotkaniu 19 stycznia br. w Warszawie przedstawiciele 20 ruchów i stowarzyszeń katolickich utworzyli Radę Ruchów Katolickich.
Rada Ruchów Katolickich została zainicjowana 5 czerwca 1990 roku jako owoc wielu wcześniejszych działań osób odpowiedzialnych za ruchy, dążących do pogłębienia wzajemnej więzi i współpracy ruchów katolickich w Polsce. Tworzą ją odpowiedzialni ruchów, stowarzyszeń na płaszczyźnie krajowej. Każdy z ruchów jest reprezentowany przez 2-3 osoby.
Głównym celem Rady jest promowanie obecności ruchów i stowarzyszeń katolickich w Kościele i świecie. Wśród celów rozpoznaje się również: dawanie świadectwa ewangelicznej jedności, wzajemną pomoc ruchów w drodze do świętości w pracy apostolskiej, pogłębianie więzi i współpracy z Episkopatem, współpracę z podobnymi Radami i środowiskami w innych częściach świata.
Cele te Rada pragnie realizować przez spotkania Odpowiedzialnych ruchów, pracę stałego Sekretariatu Rady Ruchów Katolickich, organizowanie spotkań, seminariów, rekolekcji, konferencji, wspólnych dla osób z różnych ruchów, udzielanie informacji na temat ich życia i działalności, inspirowanie i wspieranie pracy zespołów składających się z przedstawicieli różnych ruchów podejmujących wspólny program apostolski.
Radę Ruchów Katolickich utworzyły następujące ruchy i stowarzyszenia: Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo", Apostolat Maryjny, Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione), Przymierze Rodzin, Ruch Apostolski Rodzina Rodzin, Ruch Apostolstwa Świeckich "Legion Maryi", Ruch Duszpasterski Pomocników Matki Kościoła, Ruch Focolari, Wspólnota Kapłanów "Przymierze", Ruch ku Lepszemu Światu (Movimento per il Mondo Migliore), Ruch na rzecz "Pokolenia Jana Pawła II", Ruch Odnowy w Duchu Świętym, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri", Ruch Społeczny "Ku Cywilizacji Miłości", Ruch "Światło-Życie", Ruch "Wspólnota Krwi Chrystusa", Ruch Wspólnot "Wiara i Światło", Spotkania Małżeńskie, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.
Inicjatywa utworzenia Rady jak też jej cele zostały zatwierdzone przez Episkopat Polski. Konferencja Episkopatu mianowała Asystentem Kościelnym Rady Ruchów Katolickich księdza biskupa Edwarda Samsela.
Rada Ruchów Katolickich powołała Sekretariat Rady w skład którego weszli: przewodniczący - Ks. Bronisław Dembowski, zastępca przewodniczącego - O. Adam Schulz SJ, członkowie - Aleksandra Rogowska, Maria Oprzędek, Stanisław Koczot.
Sekretariat mieści się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61. tel. 48-91-31 w. 271, fax. 48-94-99. Dyżury Sekretariatu odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.00 - 20.00.
Ruchy i stowarzyszenia katolickie, które chciałyby podjąć współpracę z Radą Ruchów Katolickich prosimy o nawiązanie kontaktu z Sekretariatem.

Status Rady Ruchów Katolickich (wersja z 1991 r.)


Rada Ruchów Katolickich w Polsce została zainicjowana 5 czerwca 1990 roku jako owoc wielu wcześniejszych działań Odpowiedzialnych za ruchy, dążących do pogłębienia wzajemnej więzi i współpracy ruchów katolickich w Polsce.

Rada Ruchów Katolickich w Polsce jest płaszczyzną współpracy ruchów i stowarzyszeń katolickich, które świadczą o Chrystusie we współczesnym świecie i Kościele.
Ruchem/stowarzyszeniem katolickim określamy takie grupy katolików, które:
- stawiają na pierwszym miejscu powołanie każdego chrześcijanina do świętości,
- podejmują odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej,
- dają, świadectwo trwałej i autentycznej komunii znajdującej wyraz w  łączności z papieżem i biskupami, a także ożywia je zawsze gotowość do wzajemnej współpracy z innymi członkami Kościoła,
- trwają w zgodności z apostolskimi celami Kościoła i podejmują udział w ich realizacji,
- cechuje je zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności, będąca zawsze - w świetle społecznej nauki Kościoła - służbą na rzecz pełnej godności człowieka.
Radę Ruchów Katolickich tworzą Odpowiedzialni ruchów/stowarzyszeń na płaszczyźnie krajowej. Każdy z ruchów  jest reprezentowany przez 2-3 osoby.
Uczestnictwo ruchu/stowarzyszenia w Radzie Ruchów Katolickich nie narusza autonomii w jego życiu i działaniu.

Głównym celem Rady jest promowanie obecności ruchów/stowarzyszeń katolickich w Kościele i świecie.
Wśród celów rozpoznaje się również:
- dawanie świadectwa ewangelicznej jedności,
- wzajemne wspieranie Ruchów w drodze do świętości, życia ich charyzmatem oraz pracy apostolskiej,
- pogłębianie więzi i współpracy z Episkopatem,
- współpracę z podobnymi Radami i środowiskami w innych częściach świata.

Powyższe cele Rady Ruchów Katolickich pragniemy realizować poprzez:
- spotkania Odpowiedzialnych ruchów/stowarzyszeń,
- pracę stałego Sekretariatu Rady Ruchów Katolickich,
- organizowanie spotkań, seminariów, rekolekcji, konferencji wspólnych dla osób z różnych ruchów/stowarzyszeń,
- udzielanie informacji na temat życia i działalności ruchów/stowarzyszeń,
- inspirowanie i wspieranie pracy zespołów składających się z przedstawicieli
różnych ruchów podejmujących wspólny program apostolski,
- inne.

Odpowiedzialność za działalność Rady Ruchów Katolickich podejmuje Zebranie Członków Rady Ruchów Katolickich w Polsce.

Zebranie Rady Ruchów Katolickich powołuje stały Sekretariat Rady Ruchów Katolickich, którego głównym zadaniem jest prowadzenie bieżącej pracy. Członkowie Sekretariatu powoływani są na 3 lata.
W skład Sekretariatu wchodzą:
- Przewodniczący Sekretariatu Rady Ruchów Katolickich
- Zastępca Przewodniczącego
- Członkowie (2-3 osoby, w tym jedna pełniąca funkcję skarbnika).

Inicjatywa utworzenia Rady Ruchów Katolickich jak też jej cele zostały zatwierdzone przez Episkopat Polski.
Episkopat Polski na prośbę Rady Ruchów Katolickich mianuje Asystenta Kościelnego Rady Ruchów Katolickich.
Członkiem Rady Ruchów Katolickich może zostać ten ruch/ stowarzyszenie, które akceptuje i podejmie się realizacji zadań i celów Rady Ruchów Katolickich oraz zgłoszenie jego zostanie przyjęte przez głosowanie na Zebraniu Rady Ruchów Katolickich większością głosów.

Dokument podpisali przedstawiciele 20 Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Warszawa, dnia 19.01.1991 r.

Wspólna troska o dar życia

W związku z debatą sejmową na temat senackiego projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego Sekretariat Rady Ruchów Katolickich, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podjętymi na spotkaniu Rady 19.01.1991 r., przesłał na ręce marszałka Sejmu RP oraz marszałka senatu RP pismo następującej treści:

"W imieniu Rady Ruchów Katolickich w Polsce, która reprezentuje 20 Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce skupiających kilkaset tysięcy katolików świeckich i duchownych, żądamy zniesienia ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 roku o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, jako narzuconej społeczeństwu polskiemu i niezgodnej z zasadami życia etycznego oraz moralności chrześcijańskiej.
Ustawa ta godzi w życie człowieka, które od momentu poczęcia jest nadrzędną wartością - darem Stwórcy.
Oczekujemy, że Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej podejmą wszelkie możliwe kroki, aby chronić poczęte życie, w tym również wprowadzą zapis w nowej Konstytucji o ochronie prawnej poczętego dziecka".

W odpowiedzi na nasze pismo marszałek Sejmu RP poinformował nas o przekazaniu petycji do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej powołanej 25.01.1991 roku w celu rozpatrzenia senackiego projektu ustawy.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…