Miłosierdzie gładzi grzech

Miłosierdziu, które przebacza winy człowieka, poświęcona była papieska katecheza podczas środowej audiencji ogólnej. Było to już ostatnie rozważanie, w którym Franciszek podjął temat miłosierdzia w Starym Testamencie. Oparł się w nim na słowach Psalmu 51, zwanego po łacinie „Miserere – Zmiłuj się”. Jest to modlitwa pokutna, w której prośbę o przebaczenie poprzedza wyznanie winy.

Modlący się otwiera się na Bożą miłość, która go oczyszcza, i staje się nowym stworzeniem, zdolnym do posłuszeństwa, stałości ducha i szczerego wielbienia Boga.

Ojciec Święty zauważył, że tytuł nadany temu psalmowi w tradycji żydowskiej odnosi się do króla Dawida i jego grzechu z Batszebą, żoną Uriasza Chetyty. Dawid, powołany przez Boga, aby prowadzić lud drogami posłuszeństwa wobec prawa Bożego, zdradził swoją misję. Dopuściwszy się cudzołóstwa z Batszebą, spowodował potem śmierć jej męża. Prorok Natan objawia mu jednak jego winę i pomaga mu ją uznać. Jest to chwila pojednania z Bogiem w wyznaniu własnego grzechu.

Franciszek podkreślił, że tego, kto modli się tym psalmem, zachęca się do tych samych uczuć skruchy i zaufania w Bogu, jakie żywił Dawid, nawróciwszy się. Mimo iż był królem, upokorzył się. Nie lękał się wyznania winy i ukazania Panu swojej nędzy, będąc jednak przekonanym, że może być pewny Bożego miłosierdzia. Nawiązuje do tego już pierwszy werset wspomnianego psalmu: „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!” (Ps 51, 3-4).

„Wezwanie skierowane jest do Boga miłosierdzia, aby poruszony miłością tak wielką jak miłość ojca czy matki, zmiłował się, to znaczy udzielił łaski, okazał pomoc przez życzliwość i zrozumienie. Jest to przejmujące wezwanie, kierowane do Boga, który jako jedyny może uwolnić od grzechu. Posłużono się tutaj obrazami bardzo plastycznymi: wymaż, obmyj mnie, oczyść mnie. W tej modlitwie przejawia się prawdziwa potrzeba człowieka: jedyne, czego naprawdę potrzebujemy w życiu, to otrzymać przebaczenie, wyzwolenie od zła i w konsekwencji od śmierci. Niestety życie daje nam wielokrotnie doświadczyć takich sytuacji i to przede wszystkim w nich musimy zaufać miłosierdziu. Bóg jest większy od naszego grzechu. Nie zapominajmy o tym: Bóg jest większy od naszego grzechu!” – powiedział Papież.

Franciszek nazwał miłość Boga oceanem, w którym możemy zanurzyć się bez obaw. Jego przebaczenie daje nam pewność, że On nigdy nas nie opuści, niezależnie od tego, co byśmy sobie wyrzucali. „Bóg jest większy od naszego grzechu!” – ponownie podkreślił z mocą Ojciec Święty.

„W tym sensie ktoś, kto modli się tym psalmem, szuka przebaczenia,  wyznaje swoją winę, a uznając ją oddaje hołd sprawiedliwości i świętości Boga. A potem prosi jeszcze o łaskę i miłosierdzie. Psalmista powierza się dobroci Boga i wie, że Boże przebaczenie jest najbardziej skuteczne, ponieważ tworzy to, o czym mówi. Nie ukrywa grzechu, ale go niszczy i wymazuje. I wycina go do samego korzenia! Nie tak, jak to robią w pralni, gdy oddajemy ubranie i wywabiają plamę. Nie tak! Bóg ruguje nasz grzech aż do samych korzeni, cały! Dlatego też pokutnik znów staje się czysty, wszystkie plamy zostały usunięte i teraz jest on bielszy od nieskażonego niczym śniegu” – powiedział Papież.

Franciszek dodał, że w momencie otrzymania przebaczenia grzesznicy stają się nowymi stworzeniami, wypełnionymi Duchem i radością. Jeśli otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, możemy pociągać także innych do tego, by więcej już nie grzeszyli.

„Przebaczenie Boga jest tym, czego wszyscy potrzebujemy. I jest ono największą oznaką Jego miłosierdzia. Jest darem, którym każdy grzesznik po otrzymaniu przebaczenia jest wezwany dzielić się z każdym napotkanym bratem i siostrą. Wszyscy ci, których Pan postawił obok nas: członkowie naszych rodzin, przyjaciele, koledzy, parafianie – wszyscy są, podobnie jak my, ludźmi potrzebującymi Bożego miłosierdzia. To pięknie otrzymać przebaczenie! Ale także ty, jeśli chcesz, by ci przebaczono, przebacz ze swojej strony. Przebacz! Niech Pan, za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, da nam być świadkami Jego przebaczenia, które oczyszcza serce i przemienia życie” – powiedział Franciszek.

 

lg/ rv

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…