W dniu 19 listopada 2011 r. odbyło się w Warszawie Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich pod hasłem: „Jak realizować Nową Ewangelizację w Polsce?”. O. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK, wygłosił referat „Główne kierunki nowej ewangelizacji dzisiaj”. Swoje inspiracje mówca czerpał z nauczania Jana Pawła II, Benedykta XVI, zwłaszcza Linaementa.

 

Świat potrzebuje nowej ewangelizacji, bo zmienili się adresaci, do których kierujemy Dobrą Nowinę. Dawniej byli to poganie, ludzie religijni, dziś są to osoby, które kiedyś były wierzące, ale ich wiara uległa osłabieniu, lub w ogóle ją utracili. Wśród potencjalnych adresatów ewangelizacji są również osoby wrogo nastawione do Kościoła.

Celem ewangelizacji ma być nie głoszenie teorii o Bogu, ale doprowadzenie do spotkania konkretnego człowieka z żywym Bogiem.

Mówca zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia głoszonego obecnie kerygmatu, który jest kerygmatem Apostołów, o kerygmat który nauczał Jezus, a główną jego treścią jest nauka o Królestwie Bożym. O. Adam wskazał również na to, że dziś trzeba czasami prowadzić głoszenie Dobrej Nowiny drogą oczyszczającą, a więc uwalniającą od różnych pojęć i słów, które niewiele mają wspólnego z doświadczeniem żywego Boga.

Ewangelizacja dokonuje się pośród walki duchowej. Obecnie 80% prześladowań w świecie dotyczy chrześcijan.

Celem nowej ewangelizacji nie jest ekspansja Kościoła, ale rozwój człowieka oraz rozwój życia społecznego.

Mówiąc o metodach mówca wymienił cztery najważniejsze kroki w ewangelizacji: autoewangelizacja, czyli rozpoczynanie od siebie samego; drugi krok - to ewangelizacja w sercu, czyli modlitwa za osobę/osoby, które pragniemy ewangelizować; trzeci krok – to ewangelizacja pośród codzienności oraz czwarty – ewangelizacja zorganizowana.

Ważne są również szczególne obszary, które wymagają ewangelizacji a więc kultura i życie społeczne oraz religijność ludowa, o której Jan Paweł II mówił, że jest „prawdziwym skarbem Kościoła”, a która potrzebuje formacji, aby nie dochodziło w niej do skrzywień w wyznawaniu wiary.

Prelegent zwracał uwagę, aby szanować różne formy ewangelizacji i uczyć się współpracy właśnie szanując tę różnorodność. W przepowiadaniu Dobrej Nowiny ogromną rolę będą odgrywały środki masowego przekazu.

W przyszłości powinniśmy być przygotowani na to, że wiele państw europejskich zwróci się do Polski o pomoc w ewangelizacji i do tego muszą się członkowie ruchów przygotować.

Na zakończenie o. Adam wskazywał czemu ma służyć ewangelizacja. To jest wydobywanie dobra, które już w zarodku jest złożone w każdym człowieku dzięki łasce, pomaganie człowiekowi w odbudowaniu prawdziwego obrazu Boga. Benedykt XVI przestrzega, aby nie szukać w tej pracy szybkiego sukcesu, aby uzbroić się w cierpliwość, porównując ewangelizację do siania małego ziarenka gorczycy.

Anna Maria Kolberg, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, przybliżyła działanie tych Szkół w swojej prelekcji pt. „Szkoły Nowej Ewangelizacji – co je dziś inspiruje?”. Nowa ewangelizacja jest realizowana z nowym zapałem za przykładem św. Jana „To wam oznajmiamy, …co ujrzeliśmy własnymi oczami czego dotykały nasze ręce”.

Ewangelizacja jest nowa w metodzie i nowa w środkach przekazu, bazująca na słowach Pawła VI: „Człowiek bardziej słucha świadków niż nauczycieli”. W swojej wypowiedzi prelegentka scharakteryzowała charyzmat Szkół. Są one odpowiedzią na wezwanie Ducha Świętego, bazują na osobistym doświadczeniu spotkania z Bogiem, zarówno ewangelizatora, jak i ewangelizowanego. Szkoły mogą być związane z konkretnym miejscem działania lub łączy je program.

Wspólny cel tych szkół to ewangelizacja poprzez świadectwo i formację. Każda szkoła jest niezależna; ewangelizuje i formuje ewangelizatorów.

Nowa metoda pracy polega na zmianie podejścia, mówi się o mentalności kerygmatycznej. Ta mentalność kerygmatyczna to nie dyskusja, żeby kogoś przekonać o Jezusie, ale wiara, że jestem kochany przez Boga i On nad wszystkim czuwa, więc też Jezus jest odpowiedzią na wszelkie nasze problemy. Benedykt XVI powołując dykasterię ds. nowej ewangelizacji powiedział: „Kościół ma obowiązek zawsze i wszędzie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa”, a Jan Paweł II mówił „Misja Kościoła dopiero się rozpoczyna”. A więc ewangelizacja jest wciąż aktualna. „Jeżeli nie ja, nie ty, to kto to zrobi?” – zakończyła prelegentka.

Ks. Adam Wodarczyk, moderator ruchu „Światło–Życie” podzielił się wrażeniami z Kongresu „Nowi Ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji”. Spotkanie liderów ruchów i grup zaangażowanych w nowej ewangelizacji odbyło się w Rzymie w dniach 14-16 października 2011 r.

Kongres przebiegał w formie trzech sesji; zamkniętej tylko dla ewangelizatorów, otwartej w Sali Pawła VI i niedzielnej Eucharystii, podczas której Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary.

Podczas tego spotkania skupiono się na paragrafie 6 Lineamenta zatytułowanym „Konteksty nowej ewangelizacji”. Wyróżniono 7 takich kontekstów, m.in. sfera ogromnej migracji w świecie, świat polityki i gospodarki, kultura, rodzina, liturgia, jak również świat komunikacji społecznej, a przede wszystkim troska o nowe duszpasterstwo i odnowienie parafii.

Ks. Adam Włodarczyk wspomniał też o poprowadzonej przez ruch „Światło-Życie” ewangelizacji na Ukrainie, w Pradze oraz w Chinach. Nowa ewangelizacja wyzwala od lęku. Jan Paweł II wciąż powtarzał „Nie lękajcie się”.

W drugiej części obrad O. Adam Schulz SJ nakreślił program IV Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który odbędzie się w latach 2012-2014. Tematem przewodnim Kongresu jest nowa ewangelizacja, a hasłem mu towarzyszącym słowa „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Lata 2012-2013 to czas pracy w diecezjach oraz w poszczególnych ruchach, gdzie winny się odbyć Kongresy, sympozja, różne wydarzenia ewangelizacyjne, natomiast w czerwcu 2014 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące - Ogólnopolskie Spotkanie Kongresowe. W tym czasie będą trzy ważne wydarzenia: Synod Biskupów w październiku 2012 r., obchody 50-lecia II Soboru Watykańskiego oraz Rok Wiary od 11.X.2012 do 23.XI.2013.

Kongres będzie miał na celu zdynamizowanie działalności  ewangelizacyjnej ruchów, odczytanie nowych metod ewangelizacji, uczenie się współpracy pomiędzy ruchami w dziedzinie ewangelizacji.

Ks. Roberto Saltini, członek Zespołu Koordynującego ORRK,  uczestniczył w Sympozjum „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”, które odbyło się w Katowicach 26.10.2011 r., na wzór spotkania międzyreligijnego w Asyżu. W Katowicach w tym sympozjum udział wzięli chrześcijanie, muzułmanie i żydzi. W swojej relacji z tego spotkania ks. Roberto podkreślił jak ważne jest spotkanie, słuchanie wzajemne i przekraczanie tolerancji, aby wejść w akceptację pomimo różnic. Dopiero takie podejście rodzi współpracę. Na zakończenie tego spotkania sformułowano i odczytano apel o pokój w języku polskim, hebrajskim i muzułmańskim.

Piotr Stelmach, przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich Diecezji Warszawsko-Praskiej mówił o projekcie ewangelizacji podczas Euro 2012, zapraszając do współpracy różne ruchy.

Przedstawiciel Rady Ruchów Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej opowiedział o „Dziele modlitwy za Polskę” zachęcając ruchy do współpracy. W ramach „Dzieła modlitwy za Polskę” opracowywana jest mapa miejsc zatroskanych o naszą Ojczyznę.

Regina Pruszyńska, wiceprzewodnicząca ORRK, przybliżyła sylwetkę ks. Piotra Skargi SJ w kontekście przyszłego roku, jemu poświęconemu.

W ramach spraw bieżących o. Adam Schulz SJ wskazał na kilka zagadnień związanych z nowym rokiem duszpasterskim: „Kościół naszym domem”. Zasadniczą rzeczą jest dbanie o to, aby Kościół był Kościołem, a dom domem, ale też potrzeba takiego spojrzenia, jak to mówił abp Gądecki, aby „udomowić Kościół”. Ważna jest ciągła praca na rzecz odkrywania roli świeckich w Kościele. Pomimo, że przez ostatnie 5 lat wiele się zmieniło jeśli chodzi o ilość rad duszpasterskich, i obecnie szacuje się, że w około 50% parafii już one są, to jednak należy dążyć do dalszego rozwoju rad parafialnych. Potrzebny jest również bardziej dynamiczny rozwój wspólnot, grup parafialnych. Istotne jest budowanie dobrych relacji pomiędzy świeckimi a kapłanami. I nie wolno zapominać, że rodzina jest miejscem budowania Kościoła domowego.

Regina Pruszyńska przypomniała o najważniejszych wydarzeniach w najbliższym czasie:

- Rada Programowa ORRK, 11 luty 2012 r.

- Spotkanie odpowiedzialnych za Diecezjalne Rady Ruchów, 3 marca 2012 r.

- Spotkanie Plenarne ORRK, 21 kwietnia 2012.

Spotkanie zakończyła Eucharystia sprawowana przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Barbara Jaworowska

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…