Tegoroczne spotkanie kapłanów, które odbyło się 19 października br., było poświęcone zaangażowaniu ruchów i stowarzyszeń katolickich w nową ewangelizację. Referat na ten temat przedstawił ks. bp Józef Kupny, delegat KEP ds. ruchów i stowarzyszeń. Zwrócił on uwagę szczególnie na ewangelizację życia społecznego na to, że świeccy powinni przenikać Dobrą Nowiną miejsca ich pracy, aktywność społeczną w dziedzinie kultury oraz polityki. Większa „widzialności i słyszalność” świeckich w życiu społecznym jest dziś, w czasach próby spychania chrześcijan do zakrystii, szczególnie ważna i potrzebna. Członkowie ruchów powinni pomagać również innym, aby się swojej wiary w życiu publicznym nie wstydzili i ją w sposób twórczy urzeczywistniali w życiu codziennym.

Ewangelizacja w życiu społecznym jest w pewnym sensie walką o godność człowieka, o szacunek dla jego wartości, o szacunek dla tego, że człowiek jest obrazem Boga.

O. Adam Schulz SJ przedstawił trzyletni program pracy na rzecz nowej ewangelizacji, którym będzie IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń. W latach 2012-2013 odbędą się kongresy, większe spotkania ruchów, czy też działania formacyjno-ewangelizacyjne w poszczególnych diecezjach oraz w ruchach i stowarzyszeniach, a w 2014 będzie miał miejsce Kongres Ogólnopolski Ruchów, który zbierze doświadczenia z diecezji i ruchów.

W tym czasie odbędzie się Synod Biskupów poświęcony ewangelizacji ( październik 2012), będziemy obchodzić 50-lecie rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II (2012) oraz Rok Wiary (październik 2012 – listopad 2013). Będą to wydarzenia, które nie tylko ubogacą naszą pracę na rzecz nowej ewangelizacji ale pozwolą nam w szerszym kontekście przeżywać nasze spotkania i kongresy w jedności z całym Kościołem.

W czasie trwania Kongresu pragniemy skoncentrować się na następujących aspektach:

1. Pogłębieniu wiary jego uczestników – Rok Wiary.

2. Ukazaniu bogactwa metod ewangelizacji zarówno indywidualnej, jak i  wspólnotowej.

3. Ubogacenie treści naszej dotychczasowej ewangelizacji np.: pogłębienie kerygmatu apostolskiego (dotychczas głoszonego) o  kerygmat, jaki głosił Jezus – integracja tych 2 kerygmatów.

4. Ewangelizacja życia społecznego.

5. Ewangelizacja krytycznego podejścia do Kościoła, ewangelizacja, jako odczytanie na nowo wartości Kościoła, jako wprowadzenie do Kościoła.

Kongres powinien być nie tylko spotkaniem formacyjnym, które ma na celu podzielenie się doświadczeniami związanymi z ewangelizacją, ale również czasem ewangelizacji. Ważne jest, aby ta ewangelizacja była prowadzona różnymi metodami, docierając do różnych ludzi, aby nie tworzyć tylko jednego programu dla całej diecezji, który jest  programem jakiegoś ruchu, lub szkoły ewangelizacji.

Kapłani odpowiedzialni za ruchy przychylnie ustosunkowali się do propozycji prac kongresowych poświęconych tym razem w sposób szczególny ewangelizacji. W wypowiedziach kapłanów, które ukazywały ważniejsze prace, jakie podejmują ruchy w diecezjach, podkreślano wysiłek jaki już jest podejmowany na rzecz nowej ewangelizacji. W diecezji warszawskiej trwają prace nad przygotowaniem ewangelizacji, misji miasta; we Wrocławiu oraz w Warszawie przygotowywane są projekty ewangelizacji w ramach Euro 2012. Ważna wydaje się posługa ruchów na rzecz ewangelizacji ludzi młodych, rodzin czy promocji życia. W niektórych diecezjach już teraz planuje się zorganizowanie Kongresu ruchów w przyszłym roku.

W tych bardzo różnorodnych działaniach, jakie podejmują ruchy w diecezjach ważna jest obecność kapłanów pośród świeckich angażujących się w projekty apostolskie. Wielu podkreślało, że wspólny wysiłek, jaki jest podejmowany przez ruchy w ramach wspólnych działań i projektów w diecezjach buduje prawdziwą jedność i współpracę pomiędzy ruchami, tworzy wspólnotę Kościoła.

Podczas wymiany doświadczeń mówiono również o trudnościach, jakie się jawią we współpracy, a więc duże zaangażowanie liderów na rzecz rozwoju własnego ruchu i nie dostrzeganie wartości i roli współpracy pomiędzy ruchami, trudności w zaangażowaniu kapłanów do pracy w ruchach i stowarzyszeniach. Widać jednak poszukiwania rozwiązywania tych problemów i tak ważnym np. staje się przygotowanie w seminariach duchownych kleryków do pracy w ruchach, co jest podejmowane w coraz większej ilości seminariów. Cenne są spotkania biskupa diecezji z liderami i członkami ruchów. Niektórzy z kapłanów odpowiedzialnych za ruchy podejmują wysiłek odwiedzenia raz w roku każdego z  ruchów działającego w diecezji.

W podsumowaniu spotkania bp Kupny podkreślił wagę naszego towarzyszenia ruchom, obecności pośród ruchów zarówno kapłanów, jak i biskupów. Wyraził wdzięczność kapłanom za ich trud na tym polu, który zresztą owocuje wieloma cennymi inicjatywami, jakie są podejmowane przez świeckich w ruchach.

O. Adam Schulz SJ zaprosił kapłanów na spotkania które jeszcze bardziej zainspirują do podjęcia większej aktywności na rzecz nowej ewangelizacji a więc Spotkanie Plenarne ORRK 19 listopada br. zatytułowane: „Jak realizować Nową Ewangelizację w Polsce?” oraz spotkanie odpowiedzialnych za Diecezjalne Rady Ruchów, które odbędzie się 3 marca 2012 roku.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…