Benedykt XVI zapowiedział 16 października br., że 11 października 2012 rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Będzie on związany z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego i zakończy się 24 listopada 2013, w uroczystość Chrystusa Króla. W kazaniu podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra na zakończenie międzynarodowego spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę Krzewienia Nowej Ewangelizacji Ojciec Święty podkreślił również konieczność kompleksowego spojrzenia na świat, jak to ujmowały dokumenty soborowe.

Papież zaznaczył, iż nowa ewangelizacja ma wymiar ogólnoświatowy i ma się odbywać w pełnej zgodzie z misją "ad gentes". Nawiązując do pierwszego czytania liturgicznego, zaczerpniętego z Księgi Izajasza, zauważył, że także perski imperator Cyrus stanowił część Bożego planu. Historia ta przypomina nam, że również dzieje mocarstw politycznych podlegają Bożemu panowaniu. Żadna ludzka moc nie może zajmować miejsca Boga - dodał kaznodzieja.

"Teologia historii jest ważnym aspektem nowej ewangelizacji, gdyż ludzie naszych czasów po nieszczęsnym okresie imperiów totalitarnych XX wieku potrzebują odnalezienia kompleksowego spojrzenia na świat i czas, spojrzenia prawdziwie wolnego i pokojowego, takiego, jakie w swoich dokumentach pozostawił nam II Sobór Watykański, a które moi poprzednicy: Sługa Boży Paweł II i błogosławiony Jan Paweł II objaśnili swoim nauczaniem" - stwierdził Benedykt XVI.

Komentując drugie czytanie - z 2. Listu św. Pawła do Tesaloniczan - podkreślił, iż ewangelizacja, aby być skuteczną, potrzebuje mocy Ducha Świętego, ożywiającej głoszenie i wzbudzającej w tym, który je przekazuje, "pełną pewność", o której mówi Apostoł. Chodzi tu o pewność głoszenia, której towarzyszą znaki, gesty, podobnie jak to było w przypadku przepowiadania Pana Jezusa. "Słowo, Duch Święty i pewność są więc nierozdzielne i zbiegają się ze sobą, aby doprowadzić do skutecznego szerzenia orędzia ewangelicznego" - tłumaczył Ojciec Święty.

Odnosząc się do czytania z Ewangelii św. Mateusza, nakazującej oddanie Cezarowi tego, co należy do Cezara, a Bogu tego, co należy do Boga, Benedykt XVI przypomniał, że każdy człowiek nosi w sobie odciśnięty obraz Boga, któremu zawdzięcza swoje istnienie. Podkreślił, iż Kościół nie ogranicza się do przypomnienia ludziom słusznego oddzielenia sfery politycznej i religijnej. "Misją Kościoła, tak jak było to z misją Chrystusa, jest zasadniczo mówienie o Bogu, przypominanie o Jego panowaniu, przypominanie wszystkim, a zwłaszcza chrześcijanom, którzy zagubili swą tożsamość, o prawie Boga do swojej własności, to znaczy do naszego życia" - powiedział papież. Zauważył jednocześnie, że dzieła nowej ewangelizacji nigdy nie dokonuje się w samotności, lecz we wspólnocie. Jest to doświadczenie komunii i braterstwa ofiarowane tym, których napotykamy, aby stali się oni uczestnikami naszego doświadczenia Chrystusa i Jego Kościoła - wyjaśnił kaznodzieja.

"I właśnie, aby dodać nowego bodźca misji całego Kościoła w wyprowadzaniu ludzi z pustyni, na której się często znajdują, do miejsca życia i przyjaźni z Chrystusem, który daje nam życie w pełni, chciałbym ogłosić podczas tej Eucharystii, że postanowiłem ogłosić Rok Wiary, który będę mógł objaśnić w specjalnym liście apostolskim. Rozpocznie się on 11 października 2012 roku, w 50 rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II a zakończy się 24 listopada 2013, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to czas łaski i zaangażowania w coraz pełniejsze nawrócenie do Boga, aby umocnić naszą wiarę w Niego i głosić Go z radością człowiekowi naszych czasów" - stwierdził Benedykt XVI podczas Mszy św. w bazylice watykańskiej. (KAI)

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…