Odpowiedzialni za Diecezjalne Rady Ruchów Katolickich spotkali się 19 lutego br. celem odczytania nowych kierunków pracy Rad. Bp Józef Kupny, asystent kościelny Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, inaugurując spotkanie zwrócił uwagę na to, że w obecnej sytuacji ruchy winny coraz bardziej stawać się szkołami świętości. Winny uczyć ewangelizacji, która potrzebna jest nie tylko w Europie Zachodniej ale również w Polsce. „Ruchy winny stawać się również szkołami komunii, gdzie szanując swój charyzmaty, uczymy się współpracy z innym ruchami, gdyż dzięki temu nasze świadectwo będzie bardziej wyraźne.” Zachęcił również do tego, aby ruchy z większą śmiałością zapraszały do siebie nowych członków – „dziś trzeba wychodzić ku nowym osobom i osobiście je zapraszać do wspólnoty ruchu, nie wystarczą tylko same ogłoszenia”.

Ojciec Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK, przedstawił nowe cele pracy Diecezjalnych Rad Ruchów Katolickich. Pierwsza DRRK powstała w grudniu 1994 r. w archidiecezji białostockiej, dziś mamy Rady w 29 diecezjach. „Podstawowym zadaniem DRRK jest budowanie jedności pośród różnorodności. Nie jest to zadanie łatwe, już Jezus nam o tym mówił modląc się o jedność Kościoła podczas Ostatniej Wieczerzy. Tym, który buduje jedność Kościoła jest Duch Święty, a my podejmujemy współpracę z Jego działaniem, uzewnętrzniamy jedynie łaskę, którą On nieustannie obdarza wspólnotę Kościoła.” Wśród nowych wyzwań O. Adam wskazał:

1. Zdynamizowanie prac na rzecz Nowej Ewangelizacji, co jest odpowiedzią zarówno na wezwanie Jana Pawła II, jak i na ostatnio wyrażone wołania Benedykta XVI o nową ewangelizację w krajach, które dawnej były krajami chrześcijańskimi.

2. Wspieranie wysiłków zmierzających do tego, aby świeccy odkryli piękno i bogactwo swojego powołania w Kościele i świecie.

3. Pomaganie ludziom w pogłębianiu miłości do Kościoła, jako nasza odpowiedź na zmiany, jakie zachodzą w Kościele w Polsce oraz coraz częstszą krytykę Kościoła z zewnątrz. Chodzi oto, aby nasza miłość do Kościoła była mądra i twórcza.

4. Reagowanie na zmiany w ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Zmniejsza się liczba członków, a zarazem powstaje coraz więcej nowych grup, wspólnot, ruchów. W ruchach działa obecnie ok. 2,5 mln osób, co stanowi 60 do 75% wszystkich członków NGO w Polsce.

5. Promowanie wartości zrzeszania się świeckich, tworzenia grup, wspólnot, stowarzyszeń w diecezji.

6. Pogłębianie współpracy między ruchami w diecezji poprzez organizowanie wspólnych spotkań, kongresów, działań apostolskich.

7. Wspieranie rozwoju współpracy między ruchami na poziomie parafii.

8. Pomoc w formacji, szczególnie w tych obszarach, w których pojedynczy ruch nie jest w stanie sam jej zorganizować oraz podejmowanie nowych tematów formacyjnych np. na czym polega specyfika duchowości ludzi świeckich?, czy formacja ku większej aktywności świeckich w świecie.

9. Pomaganie w kształtowaniu właściwej współpracy między ruchami a pasterzami, szczególnie kapłanami.

10. Dbanie o właściwy przekaz informacji np. poprzez wydawanie informatorów o ruchach działających w diecezji, prowadzenie strony internetowej DRRK oraz kontakt z mediami lokalnymi.

11. Pogłębianie współpracy ruchów i DRRK z samorządami lokalnymi.

W dalszej części swego wystąpienia O. A. Schulz mówił o nowej ewangelizacji. Wskazał, że obecnie ewangelizacja kierowana jest do nowych adresatów, tych którzy byli wierzącymi, ale ich wiara osłabła, jak też tych, dla których chrześcijaństwo znane jest jedynie powierzchownie, co prowadzi do uprzedzeń, czy też wrogości do Kościoła. Ważne jest też uzupełnienie głoszenia kerygmatu, w takim kształcie jak obecnie, o wymiar kerygmatu, jaki głosił sam Jezus Chrystus, czyli głoszenie Królestwa Bożego. Powinniśmy być świadomi, że ewangelizacja będzie się działa pośród walki duchowej, dlatego potrzebny jest nowy zapał do jej prowadzenia.

Mówiąc o metodach nowej ewangelizacji mówca zwrócił uwagę na kilka aspektów:

- należy zaczynać o autoewangelizacji,

- ważna jest ewangelizacja w życiu codziennym, w rodzinie, w pracy,

- cenić należy religijność ludową, która „jest skarbem Kościoła” (JP II), ale należy ją ubogacać dobrą formacją,

- wykorzystywanie różnych metod i środków w ewangelizacji zorganizowanej, a więc rekolekcji ewangelizacyjnych, kursów ewangelizacyjnych, ewangelizacji ulicznej, środków audiowizualnych, itp.

- ruchy pomagały w ostatnich 30 latach w ewangelizacji Europy Wschodniej, w przyszłości ich aktywność winna być bardziej skierowana na kraje Europy Zachodniej.

W dalszej części spotkania odbyło się dzielenie się doświadczeniami pracy z ruchami w diecezji. W podsumowaniu prac w grupach wyłonił się bardzo zróżnicowany obraz aktywności DRRK. Z jednej strony jest wiele Rad, które aktywnie prowadzą swoją pracę, organizują spotkania, podejmują nowe projekty apostolskie, ale są i takie Rady, gdzie aktywność jest bardzo mała i jakby czekały one na kogoś, kto im pomoże w dalszym rozwoju.

Relację z grup podsumował bp Józef Kupny, który zwrócił uwagę na to, że ruchy w niewystarczający sposób żyją duchem komunii. Potrzeba, aby nie tracąc swego charyzmatu, członkowie różnych ruchów bardziej współpracowali ze sobą. Pozytywne przykłady współpracy w obszarze DRRK, które zostały zaprezentowane przez poszczególne grupy pokazują, że potrafimy w taki sposób współpracować. Jezus pragnie, abyśmy byli jedno. Podkreślił, że tych dobrych aktywności w wypowiedziach było więcej. Wskazywał, jak ważne jest zrozumienie nauczania Kościoła na temat powołania świeckich. Biskup zapewnił również o swojej pomocy jeśli chodzi o pogłębianie współpracy ruchów z hierarchią. Życzył uczestnikom spotkania, aby nie zniechęcając się trudnościami i przeciwnościami, pomagali ruchom, stowarzyszeniom, koordynować ich współpracę. Przyrównał przedstawicieli DRRK do lokomotywy, która ciągnie innych.

W dalszej części spotkania O. A. Schulz przedstawił kierunki prac ORRK na najbliższy czas. Tematy wymagające podjęcia to: nowa ewangelizacja, praca na rzecz komunii w Kościele. Podkreślił jak ważnym wydarzaniem jest dla nas beatyfikacja Jana Pawła II – warto, abyśmy nie tylko uczestniczyli w tej uroczystości ale podjęli głębiej przesłanie papieża, szczególnie na dwa tematy: powołanie i rola świeckich w Kościele i w świecie oraz miejsce ruchów w Kościele. Zwrócił uwagę na to, abyśmy byli bardziej otwarci na nowo powstające grupy, wspólnoty w naszych diecezjach, aby i one, choć jeszcze nie mając nieraz oficjalnego zatwierdzenia kościelnego, znalazły się w kręgu naszej troski duszpasterskiej. Omówiono również stosunek ruchów do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

Członkowie DRRK wyrazili nadzieję, że tego typu spotkania będą się odbywały co roku.

List KEP w sprawach społecznych

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

Więcej…

Dokument Końcowy Synodu Biskupów

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Więcej…

Konferencja Episkopatu Polski

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.

Więcej…