Trzeba dawać świadectwo, by Ewangelia dotarła do wszystkich. Nie chodzi o wynajdywanie w tym celu nowych strategii, jakby był to towar na sprzedaż, ale o odkrywanie, jak ludzie zbliżali się do Jezusa i jak On ich powoływał. Ten sam sposób należy zastosować w warunkach naszych czasów. Zwracają na to uwagę ojcowie synodalni w orędziu do Ludu Bożego, którego ostateczny tekst uchwalili na przedpołudniowej kongregacji generalnej.

Przesłanie Synodu Biskupów wychodzi od ewangelicznego spotkania Chrystusa z Samarytanką, która przyszła do studni z pustym dzbanem, pragnąc znaleźć pełny sens życia. „Jak Jezus przy studni, również Kościół ma usiąść obok ludzi naszych czasów, uobecniając Pana w ich życiu, by mogli Go spotkać, bo tylko On jest wodą, która daje prawdziwe, wieczne życie” – piszą ojcowie synodalni. Przypominają, że kto spotka Chrystusa jak Samarytanka, sam także zacznie dawać świadectwo. Podkreślają, że ewangelizacja wymaga od nas nawrócenia, bo grzechy uczniów Chrystusa podważają wiarygodność ich misji.

Mamy jednak przezwyciężać lęk przez wiarę i nie tracić odwagi. Uczestnicy Synodu przestrzegają przed pesymizmem. Globalizacja, migracje, sekularyzacja, kryzys polityki niosą problemy, jednak mogą stać się okazją do ewangelizacji. Przypomina się podstawowe znaczenie rodziny w przekazywaniu wiary. Kościół nie odrzuca nikogo, nawet osób w nieregularnych sytuacjach małżeńskich, choć nie może im udzielić sakramentalnego rozgrzeszenia ani Eucharystii. Zwraca się uwagę na ewangelizacyjną rolę parafii, duchownych i osób zakonnych, nowych wspólnot i ruchów kościelnych angażujących wiernych świeckich.

Ojcowie synodalni wskazują na znaczenie, jakie ma dialog z kulturą, zwłaszcza sztuką, gdyż „droga piękna jest szczególnie skuteczna w nowej ewangelizacji”. Trzeba go też prowadzić ze światem gospodarki i pracy oraz polityki. Wreszcie konieczny jest dialog międzyreligijny, który ma się przyczynić do odrzucenia fundamentalizmu i przemocy wobec wierzących, naruszającej prawa człowieka.

W ostatniej części orędzia do Ludu Bożego Synod Biskupów zarysowuje panoramę Kościoła w różnych częściach globu. Gdy chodzi o nasz kontynent, stwierdza w jego części silną, nieraz agresywną sekularyzację, w części zaś „rany długich dziesięcioleci panowania ideologii wrogich Bogu i człowiekowi”. Wyraża jednak Europie wdzięczność za wkład w ewangelizację świata i za stworzenie humanistycznej kultury ludzkiej godności. „Niech was, europejscy chrześcijanie, nie załamują obecne trudności – piszą ojcowie synodalni. – Przyjmujcie je jako okazję, by żywiej i radośniej głosić Chrystusa i Jego Ewangelię życia”. (RV)

Inspiracje

Chrześcijański kształt patriotyzmu

Wstęp

Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra.

Papież Franciszek na Wawelu, 27.07.2016

Panie Prezydencie, Czcigodni przedstawiciele władz,
Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Wasze Magnificencje, Szanowni Państwo,

Pozdrawiam z szacunkiem Pana Prezydenta i dziękuję mu za wielkoduszne przyjęcie oraz uprzejme słowa. Z radością pozdrawiam dostojnych członków Rządu i Parlamentu,

 Rolą duchownego nie jest mówienie świeckim, co mają mówić i robić w życiu publicznym - wskazał papież Franciszek w liście do kard. Marca Ouelleta, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Zawiera on papieskie refleksje po marcowym zgromadzeniu plenarnym Komisji, poświęconym „niezbędnemu zaangażowaniu wiernych świeckich w życie publicznym państw latynoamerykańskich".