„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Mk 16,15

Rozpoznając znaki czasu a zarazem wsłuchując się w głos naszych Pasterzy, Rada Programowa Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich podjęła decyzję o zwołaniu IV Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Motywem przewodnim Kongresu jest zaktywizowanie prac związanych z Nową Ewangelizacją.

 

Prace kongresowe potrwają trzy lata:

- w latach 2012-2013 odbędą się kongresy, większe konferencje lub projekty formacyjno-ewangelizacyjne w poszczególnych diecezjach oraz w ruchach i stowarzyszeniach,

- w czerwcu 2014 r. odbędzie się Kongres Ogólnopolski Ruchów i Stowarzyszeń, który zbierze doświadczenia z diecezji, z ruchów oraz te, które będą płynęły z prac innych instytucji Kościoła.

Zapraszamy Diecezjalne Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz Ruchy i Stowarzyszenia do zaangażowania się w prace kongresowe. Mamy nadzieję, że ten nowy impuls do naszej pracy apostolskiej, jakim jest Kongres, przyczyni się do rozkwitu nowych inicjatyw ewangelizacyjnych w naszej Ojczyźnie.

Pracom kongresowym sprzyjać będą takie wydarzenia jak:

- Synod Biskupów poświęcony ewangelizacji, październik 2012,

- 50 lecie rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, 2012,

- Rok Wiary, październik 2012 – listopad 2013.

Kongres będzie miał na celu zdynamizowanie działalności ewangelizacyjnej ruchów, odczytanie nowych metod ewangelizacji, uczenie się współpracy pomiędzy ruchami w dziedzinie ewangelizacji.

Kongres powinien być nie tylko spotkaniem formacyjnym, które ma na celu podzielenie się doświadczeniami związanymi z ewangelizacją ale również ma być czasem ewangelizacji. Ważne jest, aby nasza ewangelizacja była prowadzona różnymi metodami, docierając do różnych osób i środowisk.

Inspiracje

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA
LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Społeczna misja Kościoła – Spory społeczno-polityczne i konieczność ich przezwyciężenia – Doświadczenie solidarności – Potrzeba nawrócenia i dialogu – Refleksja nad językiem – Istota polityki – Fundamenty ładu społecznego – Ład instytucjonalny państwa – Mądrościowy wymiar polityki – Wezwanie do modlitwy i zaangażowania

 „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”

Wprowadzenie

Wydarzenie synodalne, które przeżyliśmy

1. „Wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” (Dz 2,17, por. Jl 3, 1). Oto, czego doświadczyliśmy podczas tego Synodu, podążając razem i słuchając głosu Ducha Świętego. Zadziwił nas On bogactwem swoich darów, napełnił swoją odwagą i mocą, by przynieść światu nadzieję.

Wytyczne pastoralne do adhortacji
Amoris Laetitia

Wstęp

Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amoris laetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie.